КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 23
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 10 ЮЛИ 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Драгомир Кояджиков, Стефан Гроздев
(На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет)
Откриване на заседанието – 09.37 ч.

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
31. Проект на решение за изменение и допълнение на правилата за освобождаване на магистрати на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Предложение относно връчване на отличия и награди на съдии, поощрени с решение на Съдийската колегия на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт.
Внася: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

1. ОТНОСНО: Изслушване на Милена Рангелова Даскалова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за извънредно атестиране (поканена, не се явява)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. УВАЖАВА частично възражението на Милена Рангелова Даскалова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” срещу изготвената й комплексна оценка за извънредно атестиране, като определя, както следва:
- в част VI, т. 1 на Единния формуляр за атестиране по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“ – 19 (деветнадесет) точки.
1.2. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Милена Рангелова Даскалова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
1.3. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" - 98 (деветдесет и осем) точки на Милена Рангелова Даскалова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., Милена Атанасова Георгиева – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд- Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 16.07.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Иван Георгиев Калибацев – административен ръководител – председател на Районен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 16.07.2018 г.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., Людмила Василева Панайотова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 20.07.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Ели Георгиева Скоклева – административен ръководител – председател на Районен съд – Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на заеманата преди избора й за административен ръководител длъжност „съдия“ в Районен съд – Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 20.07.2018 г.
6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., Веселина Цонева Топалова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Окръжен съд - Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 16.07.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ на и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд-Дряново, поради изтичащ мандат

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точката и я изпраща на Комисията по атестиране и конкурси за изготвяне на проект на решение за изменение и допълнение на решението на Съдийската колегия по Протокол № 45/07.11.2017 г. съобразно мотивите, изложени в днешното заседание.
8. ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ на и.ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд-Перник, поради изтичащ мандат

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точката и я изпраща на Комисията по атестиране и конкурси за изготвяне на проект на решение за изменение и допълнение на решението на Съдийската колегия по Протокол № 45/07.11.2017 г. съобразно мотивите, изложени в днешното заседание.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, на Елена Крумова Николова-Стоилова – административен ръководител – председател на Окръжен съд-Перник, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Перник

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точката и я изпраща на Комисията по атестиране и конкурси за изготвяне на проект на решение за изменение и допълнение на решението на Съдийската колегия по Протокол № 45/07.11.2017 г. съобразно мотивите, изложени в днешното заседание.
10. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Велико Търново за увеличаване щатната численост на съда с 1 (една) нова длъжност „съдия“ в наказателно отделение

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Апелативен съд - Велико Търново, за увеличаване щатната численост на Апелативен съд - Велико Търново с 1 (една) нова длъжност „съдия“ в наказателно отделение.
11. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховния административен съд за разкриване на 3 (три) щатни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, НА ПЛЕНУМА НА ВСС да РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 3 (три) щатни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд, считано от датата на вземане на решението.
11.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 12.07.2018 г. за разглеждане и произнасяне.
12. ОТНОСНО: Доклад за работата на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС и планиране на числеността на следващата Комисия по атестирането и конкурсите

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад за работата на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
13. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Петър Иванов Минчев - съдия в Софийски районен съд.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Иванов Минчев - съдия в Софийски районен съд.
14. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Ивета Венциславова Иванова - младши съдия в Окръжен съд - Перник.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивета Венциславова Иванова - младши съдия в Окръжен съд - Перник.
15. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Мартин Рачков Баев - съдия в Районен съд – Бургас.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мартин Рачков Баев - съдия в Районен съд – Бургас.
16. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Калин Валентинов Иванов - съдия в Районен съд – Монтана.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калин Валентинов Иванов - съдия в Районен съд – Монтана.
17. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Кристина Евгениева Панкова - съдия в Районен съд - Благоевград.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кристина Евгениева Панкова - съдия в Районен съд – Благоевград.
18. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 1 във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Иванина Иванова Пъстракова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
18.1. Иванина Иванова Пъстракова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
19. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Анелия Маринова Игнатова - съдия в Районен съд - Ихтиман, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анелия Маринова Игнатова - съдия в Районен съд - Ихтиман, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Надежда Стефанова Трифонова - Велева - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Надежда Стефанова Трифонова-Велева – съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
21. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Светлин Иванов Иванов – съдия в Окръжен съд-Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлин Иванов Иванов – съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
22. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Невена Иванова Грозева - Недева – съдия в Апелативен съд – София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Невена Иванова Грозева-Недева – съдия в Апелативен съд – София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
23. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Димитрина Ангелова Йорданова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитрина Ангелова Йорданова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
24. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Мария Иванова Христова – съдия в Окръжен съд – Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Иванова Христова – съдия в Окръжен съд – Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
25. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Даниела Росенова Иванова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Росенова Иванова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Гроздан Бончев Грозев - съдия в Районен съд - Хасково, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентина Жекова Иванова - съдия в Районен съд - Хасково, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Янко Венциславов Чавеев – административен ръководител – председател на Районен съд - Самоков, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Яна Атанасова Вълдобрева - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Яна Цветанова Димитрова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

31. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на правилата за освобождаване на магистрати на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (навършване на пенсионна възраст)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА решението си по протокол 9/13.03.2018 г., т. 3, като изразът „считано от датата на навършване на установената в ЗСВ пенсионна възраст” се замени с израза: „считано от деня, следващ деня на навършване на установената в ЗСВ пенсионна възраст”.
32. ОТНОСНО: Предложение относно връчване на отличия и награди на съдии, поощрени с решение на Съдийската колегия на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

Невръчените до момента отличия и награди по чл. 303 от Закона за съдебната власт на съдии да бъдат връчени, на основание т. 19 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, на заседанието на Съдийската колегия на ВСС, което ще се проведе на 17.07.2018 г.
Главният секретар на Висшия съдебен съвет да разпореди на експертите в отдел „Публична комуникация и протокол” в администрацията на ВСС да уведомят съдиите, посочени в предоставената справка с писмо с изх. № ВСС - 8469/06.07.2018 г., че са поканени да присъстват на заседанието на Съдийската колегия на ВСС, насрочено за 17.07.2018 г. (т. 1 от дневния ред), на което ще им бъдат връчени тържествено отличията и наградите, с които са поощрени на основание чл. 303 от ЗСВ.

Закриване на заседанието – 12.46 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
11.07.2018г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд