Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага Пленумът на ВСС да закрие 11 районни прокуратури, като на тяхно място разкрие териториални отделения към районните прокуратури със седалище в областните градове Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Смолян и Ямбол

11 юли 2018 година

Прокурорската колегия единодушно с 10 гласа „за“ реши да бъде отправено предложение до Пленума на Висшия съдебен съвет да бъдат закрити районните прокуратури в градовете Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград и на тяхно място да бъдат разкрити 11 териториални отделения, считано от 01.01.2019 г. Предлага се Пленумът на ВСС да определи съдебните райони на окрупнените районни прокуратури със седалище в областния град, както следва:

1.      Районна прокуратура Видин, в рамките на съдебен окръг гр. Видин, със съдебен район, обхващащ административно териториалните граници на общините Видин, Макреш, Ново село, Брегово, Белоградчик, Димово, Ружинци, Чупрене,  Кула, Грамада и Бойница.

2.      Районна прокуратура Габрово, в рамките на съдебен окръг гр. Габрово, със съдебен район, обхващащ административно териториалните граници на общините Габрово, Дряново и Трявна.

3.      Районна прокуратура Добрич, в рамките на съдебен окръг гр. Добрич, със съдебен район, обхващащ административно териториалните граници на общините Добрич, Добричка, Крушари и Тервел.

4.      Районна прокуратура Кърджали, в рамките на съдебен окръг гр. Кърджали, със съдебен район, обхващащ административно териториалните граници на общините Кърджали, Черноочене и Ардино.

5.      Районна прокуратура Перник, в рамките на съдебен окръг гр. Перник, със съдебен район, обхващащ административно териториалните граници на общините Перник, Брезник и Трън.

6.      Районна прокуратура Смолян, в рамките на съдебен окръг гр. Смолян, със съдебен район, обхващащ административно териториалните граници на общините Смолян, Баните, Мадан, Рудозем и Чепеларе.

7.      Районна прокуратура Ямбол, в рамките на съдебен окръг гр. Ямбол, със съдебен район, обхващащ административно териториалните граници на общините Ямбол, Тунджа, Стралджа и Тополовград.

Като извънредна точка в дневния ред за утрешното заседание на Пленума на ВСС Прокурорската колегия ще предложи, на основание чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ да бъдат изпратени до министъра на правосъдието предложените проекти за решения във връзка с оптимизиране на районните прокуратури, за съгласуване.

Процесът по оптимизиране структурата на районните прокуратури ще се проведе поетапно. Този подход ще позволи както осъществяване на постоянен мониторинг от страна на Прокурорската колегия и на ръководството на Прокуратурата на Република България, така и получаване на междинни оценки на постигнатия ефект по отношение на правоприлагането, и администрирането на съответните структурни звена. Районните прокуратури включени в пилотния етап на преструктуриране са определени въз основа на критериите:

-        цена на правосъдието и състояние на престъпността;

-        степен на натовареност (на прокуратурата и индивидуално на прокурор);

-        ниски стойности на натовареност по показателя „досег със съда“, който включва всички актове и действия на прокурор във връзка с дейността на съда;

-        комплексни фактори: население на районите на действие на всяка прокуратура; брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района и др.;

-        кадрова обезпеченост (щатна численост на магистрати и служители), неколкократно проведени и/или прекратени процедури за избор на административни ръководители поради липса на кандидат.

Предложеният срок ще даде възможност за приключване дейността на районните прокуратури до края на настоящата година и за нейното отчитане по правилата на действащата статистическа отчетност, както и за подготовка на изменения и допълнения на относимите към дейността на районните прокуратури вътрешни организационни актове.

Решенията на Прокурорската колегия за оптимизиране на районните прокуратури са взети въз основа на проведени обсъждания и работни срещи с административните ръководители на районните, окръжните и апелативните прокуратури.

С решение по протокол № 18/26.04.2017 г. Прокурорската колегия прие унифициран план за оптимизиране на районните прокуратури по чл. 30, ал. 2, т. 7 ЗСВ, който предвижда всички районни прокуратури в една окръжна зона да се обединят в една единствена районна прокуратура със седалище в областния град, като на тяхно място се разкрият териториални отделения. Със същото решение бе прието, че „териториално отделение“ по смисъла на чл. 30, ал. 2, т. 7 ЗСВ представлява разкрито от Пленума на ВСС в дадено населено място звено в структурата на съответната районна прокуратура с прокурори и специализирана администрация за изпълнение на функциите на територията на съответния на районната прокуратура съдебен район.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд