Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС обяви процедура за преместване на магистрати в окръжните съдилища по чл. 194 от ЗСВ

11 юли 2018 година

Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изрази становище за наличие на обоснована необходимост за откриване на процедура по чл. 194 от Закона за съдебната власт, за увеличаване на щатните бройки за длъжността „съдия“ в Софийския градски съд (Гражданско и Търговско отделение), и в Специализирания наказателен съд. Обява за процедурата е публикувана на интернет сайта на ВСС.

Комисията е уведомила писмено за решението си административните ръководители на всички окръжни съдилища в страната.

Становището на КСКНСС е мотивирано от високата натовареност на съдиите в Софийския градски съд и Специализирания наказателен съд, и спешната необходимост от мерки за преодоляване на проблема.

СГС разглежда 40% от делата, подсъдни на всички окръжни съдилища, като за 2017 г. са разгледани общо 44 970 броя дела, от които 37 942 броя са граждански и търговски дела. Общо натовареността на съда е повече от 2,5 пъти над средната за страната.

Средната натовареност на един съдия в Специализирания наказателен съд по брой наказателни общ характер дела е 1,44 броя месечно, при средно за страната 1,1 броя дела. Съответно месечната натовареност на един съдия е 31,14 броя дела за разглеждане.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд