Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие одитния доклад за увереност в отдел „Европейски и международни програми и проекти“ в Администрацията на ВСС

12 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за увереност в Администрацията на ВСС, отдел „Европейски и международни програми и проекти“. С решението е възложено на главния секретар на ВСС да утвърди план за действие за изпълнение на направените в одита препоръки.

С решение по протокол № 15/31.05.2018 г., т. 40.2 Пленумът на ВСС възложи на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС да извърши извънпланов одитен ангажимент за увереност в администрацията на ВСС, отдел ЕМПП с цел: „Установяване съответствието на дейността на отдел ЕМПП с Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация и приетите от ВСС и главния секретар на ВСС вътрешни правила“. В доклада на одиторите се прави извод, че в отдела не е постигнато подходящо разделяне на отговорностите на началника на отдела и главния експерт в него, свързани с организирането, провеждането и администрирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Одиторите правят 7 препоръки по отношение изпълнението на дейностите и на вътрешноконтролните процедури в отдел ЕМПП.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд