Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Информация във връзка с предстоящо иницииране на процедура по реда на чл. 194 ал. 1 ЗСВ и решения на Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 21/11.07.2018 г.

12 юли 2018 година

Решенията по т. 2 и т. 3, Протокол № 21/11.07.2018 г. на КСКНСС при СК на ВСС, касаещи предстоящо иницииране на процедура по реда на чл. 194 ал. 1 ЗСВ, имат за цел предварително проучване на желаещите магистрати за преназначаването им в СГС и СпНС, и не съставляват по естеството си решения за откриване на процедура по чл.194 ал.1 ЗСВ.

Въпросът за удължаването на срока за подаване на заявления подлежи на обсъждане на насрочено извънредно заседание на комисията на 16 юли 2018 г. Определянето на крайния срок е продиктувано от необходимостта от достатъчно време за последователно решаване на няколко въпроса в периода до 19.07.2018 г.: закриване на незаети щатни длъжности „съдия“ в ниско натоварени съдилища и разкриването им във високо натоварените съдилища от Пленума на ВСС, и предстоящо по силата на чл.189 ал.1 изр. посл. ЗСВ обявяване на конкурси за всички незаети щатни длъжности „съдия“ в окръжните съдилища преди ваканцията.

Процедурата по чл. 194 ал. 1 ЗСВ не ограничава по никакъв начин възможността за разкриване на нови щатни длъжности за високонатоварените органи на съдебната власт и тази стъпка ще бъде инициирана от комисията в рамките на посочения период, за да се постигне едновременно ефектът на оптимално преразпределение на щатната численост на съдилищата съобразно степента на натовареност и своевременно провеждане на конкурси съответно за всички незаети длъжности.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд