ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 
18 юли 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Костинброд 
Кандидат: 
- Диана Велчева Спасова – прокурор в Софийска районна прокуратура. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
2. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград 
Кандидат: 
- Христо Янков Георгиев - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. Проект на решение по предложението на Инспектората към Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Петър Петров Смолички – прокурор в Софийска районна прокуратура. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ 
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализирана прокуратура за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Детелина Ганчева Ганчева – прокурор в Специализирана прокуратура. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ 
5. Проект на решение относно решение № 986/09.05.2018 г. по адм. дело № 3553/2017 г. на Административен съд – Варна, с което се отменя заповед № 1079/07.12.2017 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Варна, с която е обърнато внимание на Димитър Василев Кайряков – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ 
6. Проект на решение относно промяна в реда за докладване на заповедите на административните ръководители на прокуратурите, издадени на основание чл. 327 от ЗСВ и прилагането им към кадровото дело на съответния прокурор или следовател. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

7. Одобряване на кандидатите за младши прокурори - участници в конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/31.01.2018 г, т. 5, (обн. ДВ, бр. 11/02.02.2018 г.). 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Одобряване на кандидатите за младши следователи - участници в конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/31.01.2018 г, т. 6, (обн ДВ бр. 11/02.02.2018 г.). 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение за определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9/21.03.2018 г. (обн. ДВ, бр.30/03.04.2018 г.). 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по предложението на директора на Национална следствена служба за поощряване на Мирослав Костов Аврамов - следовател в Национална следствена служба, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по заявлението на Мирослав Костов Аврамов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по заявлението на Йордан Никифоров Иванов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
13. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за предварително атестиране на Деница Янкова Янева - прокурор в Софийска районна прокуратура (към момента на предложението младши прокурор в Софийска районна прокуратура). 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Елин Пелин за предварително атестиране на Иван Тошков Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Костинброд (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Елин Пелин). 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Бургас за предварително атестиране на Зорница Александрова Щърбева - прокурор в Районна прокуратура - Бургас (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура – Бургас). 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Благоевград за периодично атестиране на Цветана Живкова Гогова - Иванова - прокурор в Районна прокуратура - Благоевград. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Троян за периодично атестиране на Николай Парашкевов Семов - прокурор в Районна прокуратура - Троян. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

19. Проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на РБ 
Внася: Главен прокурор 
20. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на Република България за трансформиране на 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ в 1 /една/ щатна бройка за длъжност „прокурорски помощник“ по щата на Върховна касационна прокуратура 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“

* * * * * 

21. Обсъждане на предложения на общи събрания на съдиите от военните съдилища относно изменение и допълнение на НПК, НК, ЗАНН и АПК, във връзка с реформа във военното правораздаване. 
Внася: Главен прокурор 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
13 юли 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд