ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 19 юли 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Предложение за оптимизиране структурата на районните прокуратури. 
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
„Дава съгласие“ 
2. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
3. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на изпитни комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на изпитни комисии за младши прокурори в края на обучението им в НИП. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на изпитни комисии за младши следователи в края на обучението им в НИП. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искания на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на магистрати в състав на конкурсните комисии за младши съдии. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение за неимуществени вреди по изпълнителен лист. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение за корекция по бюджета на Прокуратура на Република България за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение за корекция по бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2018 г. във връзка с увеличение на прогнозната стойност на обект: „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
21. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за ремонт на отоплителната инсталация, покривното водоотвеждане и изграждане на метална решетка на централния вход. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за текущ ремонт на коридори и стълбищни площадки. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 12 броя климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 15 броя климатични системи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 12 броя климатични системи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
27. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за ремонт на информационна система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
28. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 6 бр. ОЕМ лицензи за операционна система и 1 бр. лазерен принтер. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на многофункционални устройства. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
32. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя UPS. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за награден фонд за участието на съда в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г . 
35. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

Одитни доклади 
37. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Сливница. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
38. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ 1808 в Районен съд гр. Ихтиман. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
39. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Панагюрище. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

Разни
40. Проект на решение относно предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
41. Проект на решение относно обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.06.2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

42. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да изрази становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството относно наличие на отпаднала необходимост за съдебната власт на помещения, находящи се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 42. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
43. Проект на решение за учредяване право на преминаване и прокарване на електронна съобщителна мрежа през недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет в гр. Свиленград. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
44. Проект на решение за завеждане по баланса на Висшия съдебен съвет на имот, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „Народно хоро“, представляващ нежилищна сграда с идентификатор 68134.4333.1255.4, със застроена площ от 13 кв.м., на един етаж, съгласно скица № 15 - 86666/28.02.2017 г. на СГКК - гр. София. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

45. Проекти на становища на Висшия съдебен съвет по конституционно дело № 9/2018 год. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
46. Предложение за промяна на Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
47. Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 

* * * * * 

48. Справка относно целите, очакваните резултати, бюджета, предвидените и осъществени дейности, сключени договори и трудности, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, финансиран по ОПДУ. 
Внася: Евгени Диков – член на ВСС и координатор по проекта 
49. Доклад относно изпълнението на проект „Ефективен достъп до правосъдие“, по който Висшия съдебен съвет е партньор на Министерство на правосъдието по Оперативна програма „Добро управление“. 
Внася: Йордан Стоев – член на ВСС и ръководител на проекта 
50. Доклад относно изпълнението на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“. 
Внася: Калина Чапкънова – член на ВСС и ръководител на проекта 
51. Доклад за изпълнението на дейностите по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“. 
Внася: Олга Керелска – член на ВСС и ръководител на проекта 
52. Доклад относно изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и необходими бъдещи действия за реализацията му. 
Внася: Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проекта

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
13 юли 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд