Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 16 магистрати и повиши в ранг двама

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, ал. 2 във връзка с § 206, ал. 2 от ЗИД на Закона за съдебната власт (в сила от 09.08.2016 г.), проведе периодично атестиране на Методи Тодоров Шушков – съдия в Софийския районен съд. На основание чл. 206 от ЗСВ е приета нова комплексна оценка „задоволителна“ на съдия Шушков.

Колегията проведе на основание чл. 196, т.1, от ЗСВ, предварително атестиране на Атанас Василев Димитров – младши съдия в Окръжен съд – Русе, на Десислава Стоянова Влайкова – съдия в Софийския Районен съд, на Веселина Любенова Павлова – съдия в Районен съд – Оряхово, на Галя Василева Петрешкова-Ставарова – съдия в Районен съд – Козлодуй, на като за всеки от тях прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ е проведено периодично атестиране на Карамфила Ранкова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, на Татяна Валентинова Грозданова-Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, на Вера Цветкова Кънева – съдия в Апелативен съд – София, и на Красимир Маринов Димитров – съдия в Районен съд – Плевен, като за всеки от тях е приета комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 196, г. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Десислава Любомирова Попколева – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Софийския градски съд, на Деница Вълева Вълкова-Петкова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, на Камен Василев Иванов – съдия в Апелативен съд – София, на Стефан Йорданов Илиев – съдия в Апелативен съд – София, Даниел Атанасов Луков – съдия във Военен съд – Пловдив, като прие за всеки за всеки от тях комплексна оценка „много добра“. На същите основания е проведено извънредно атестиране на Елена Кръстева Каракашева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – София, на Михаела Христова Буюклиева – съдия в окръжен съд – Пловдив, които получават комплексна оценка „много добра“.

Поради липса на законови предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ, Колегията остави без уважение предложенията за извънредно атестиране на 20 съдии, тъй като след приключване на тяхното периодично атестиране, към 30.06.2018 г. не са изминали 5 години за атестирането им отново. Това са Красимира Тончева Донева – административен ръководител – председател на Районен съд – Средец, на Владимир Илиев Ковачев – съдия в Окръжен съд – Благоевград, на Еманоел Василев Вардаров – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Горна Оряховица, Иван Атанасов Воденичаров – съдия в Окръжен съд – Бургас, Милена Асенова Карагьозова-Минчева – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, Наталия Семова Райкова-Атанасова – съдия в Районен съд – Ловеч, Красимира Иванова Николова-Петрова – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, Добринка Димчева Кирева – съдия в Районен съд – Свиленград, Цветанка Трендафилова Вълчева – Районен съд – Пазарджик, Христо Николов Христов – съдия в Районен съд – Севлиево, Стою Христов Згуров – съдия в Софийския районен съд, Йонита Цанкова Цанкова – съдия в Административен съд – Ловеч, Десислава Николаева Зисова – съдия в Софийския градски съд, Иванка Атанасова Димова – съдия в Окръжен съд – Велико Търново, Мария Гецова Димитрова – съдия в Районен съд – Русе, София Георгиева Икономова – съдия в Софийския градски съд, Мирослава Николаева Кацарска-Пантева – съдия в Софийския градски съд, Светослава Николаева Колева-Ангелова – съдия в Окръжен съд – Варна, Марин Цвятков Атанасов – съдия в Окръжен съд – Варна и Георги Николов Грънчев – съдия в Районен съд – Бургас.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 234 от ЗСВ повиши Пламен Стоянов Георгиев – административен ръководител – председател на Районен съд – Хасково, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание Елена Евгениева Маврова – съдия в Софийския градски съд е повишена на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд