Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши в състава на Комисията по атестирането и конкурсите да се избират 13 съдии

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни решението си по протокол № 10/28.06.2016 г., т. 18.3, потвърдено с решение по протокол № 28/04.07.2017 г., т. 16.1. С решението се „определя численият състав на членовете на Комисията по атестиране и конкурси към СК, избрани от действащите към момента на избора съдии, на 13, от които 11 магистрати – от общите съдилища и 2 магистрати – от административните съдилища“.

Колегията прие правила за условията и критериите за избор на членове на КАК към СК на ВСС. С тях се въвежда квотен принцип в състава на КАК към СК на ВСС от действащите към момента на избора съдии по критерии – специализация по материя на 13-те членове, избрани от пленумите на двете върховни съдилища, както следва: 11-те членове, избрани от Пленума на ВКС, да бъдат 5-ма съдии със специализация по гражданско право, 4-ма съдии със специализация по наказателно право и 2-ма съдии със специализация по търговско право; съответно, избраните от Пленума на ВАС да са 2-ма съдии със специализация по административно право.

Предвидени са други условия за избора: в състава на КАК да се включват само магистрати с ранг или на длъжност „съдия във ВКС или ВАС“ с изключение на административните ръководители и техните заместници; да няма наложени дисциплинарни наказания, да няма висящи дисциплинарни производства, да  да не се намират в конфликт на интереси по отношение на лица или дейности, касаещи изпълнението на функциите на Комисията по атестирането и конкурсите, както и по време на изтичане на мандата им да не навършват предвидената в закона пенсионна възраст - 65 години.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд