Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС взе мерки, свързани с еднаквото приложение на чл. 329, ал. 3, т. 8 от ЗСВ във всички общи съдилища

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да бъде създаден регистър на интернет сайта на ВСС, на който административните ръководители да публикуват незабавно след издаването им всички заповеди, които определят броенето на сроковете по чл. 61, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, във връзка с чл. 329, ал. 3, т. 8 от Закона за съдебната власт..

Решението е свързано с последното изменение на Гражданския процесуален кодекс (Държавен вестник, бр. 86 от 2017 г.), с което е създадена нова алинея 2 на чл. 61 от ГПК, според която сроковете спират да текат за страните по делата през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. В чл. 329, ал. 3, т. 8 от ЗСВ е посочено, че освен изброените от т. 1 до т. 7 от същата разпоредба, през съдебната ваканция се разглеждат и „други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието“. При приложението на тази разпоредба и общата формулировка, че сроковете спират по време на съдебната ваканция, би могло да се стигне до объркване и различна практика между съдилищата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд