Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решенията си за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дряново и Окръжен съд - Перник

17 юли 2018 година

Съдийската колегия не взе решение да внесе на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ в Пленума на ВСС предложение за разкриване на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една длъжност „съдия“ в Районен съд – Дряново, считано от датата на  вземане на решението.

Колегията отложи за обсъждане в заседанието ѝ на 24.07.2018 г. предложение на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 8 от ЗСВ и в изпълнение на решение на СК по протокол № 45/07.11.2017 г., за определяне на Емилия Христова Дишева – съдия в Районен съд – Дряново, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател на Районен съд – Дряново, считано от 02.08.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Колегията отложи предложение на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., да бъде определен Виктор Богданов Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Перник, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Перник, считано от 02.08.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Отложено е също решението по предложение на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Колегията да бъде преназначена Елена Крумова Николова-Стоилова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник, на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Перник, считано от 02.08.2018 г.

Заявление в тази насока е подадено от Елена Николова-Стоилова, предвид изтичането на нейния мандат като административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник на 01.08.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд