Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия внася в Пленума на ВСС проект Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.04.2017 г. – 30.04.2017 г.

Колегията предлага Пленумът на ВСС да приеме Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.04.2017 г. – 30.04.2017 г. Предлага се Пленумът да приеме данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, както и отчета на министъра на правосъдието, относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по този ред за посочения период.

Колегията предлага Пленумът да приеме по отношение на съдилищата мерки за отстраняване на причините за нарушенията на основание чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ. Препоръчва се на административните ръководители съобразно правомощията им, съответно по чл. 80, чл. 86 и чл. 106 и чл. 114 от ЗСВ, да контролират стриктното и пълно прилагане на процесуалните способи за своевременно разглеждане и приключване на делото в разумен срок. На съдиите се препоръчва да прилагат предвидените в съответния процесуален закон дисциплиниращи средства по отношение на страните по делото, вещи лица, свидетели и други участници в процеса. Както и да упражняват правото си на самоотвод своевременно, непосредствено след образуване на делото или след възникване на основанието. С решението се напомня на административните ръководители на съдилищата съобразно правомощията им по цитираните разпоредби, да извършват проверка по делата, образувани преди 2014 г., и при наличие на недовършени такива, да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.

Колегията предлага на Пленума на ДВСС да възложи на Съдийската колегия за следващите периоди по чл. 60 м, ал. 2 от ЗСВ да приема отделни мерки за отстраняване на причините за нарушенията по отношение на съдилищата, които да се внасят за приемане от Пленума ведно с анализа.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд