Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Христо Георгиев за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград

18 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Христо Янков Георгиев за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Костинброд. Това е втори мандат за прокурор Георгиев, който има над 27 години юридически стаж. Професионалната му кариера започва през 1991 г. като младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, след което в периода 1992 г. – 1994 г. е съдия в Районен съд – Благоевград. От м. май 1997 г. до м. май 1998 г. е заместник - районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград, след което е назначен на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Георгиев дефинира проблеми свързани с ежедневната прокурорска дейност, анализира причините за възникването им и предлага набор от приоритетни цели, мерки и действия за подобряване на резултатите от дейността на магистратите и съдебните служители.

Сред основните приоритетни цели и мерките за тяхното достигане са подобряване на материално-битовите условия в сградата на прокуратурата; изграждане на регистратура; кадрово обезпечаване и управление на човешките ресурси; постоянно повишаване ефективността на вътрешната структура; обособяване на отдели или специализирани групи и по-пълноценно използване на специфичния експертен потенциал на прокурорите; изравняване на натовареността между отделните прокурори и следователи; повишаване квалификацията на магистратите и служителите.

Сред посочените цели са повишаване ефективността в работата на органите на досъдебното производство и скъсяване на сроковете на разследване на досъдебните производства. Предлагат се мерки за намаляване броя на неприключилите досъдебни производства, по които разследването продължава над една година, чрез упражняване на по-активен надзор от наблюдаващите прокурори, провеждане на периодични съвещания с участието на наблюдаващите прокурори, разследващите органи и съответните административни ръководители и други.

Като приоритет се определя разследването по досъдебните производства с предмет: корупционни, данъчни и финансови престъпления; трафик на наркотици; престъпления свързани със злоупотреба с публични финанси, пране на пари и престъпни посегателства, позволяващи извършителите им да генерират сериозен незаконен финансов актив. Предвидени са мерки за преодоляване на проблема със забавеното разследване на дела, поради неизготвени експертизи.

Посочена е необходимостта от активизиране на работата на служителите от МВР натоварени с оперативно-издирвателна работа, която приоритетно за да насочи към установяването и задържането на лицата, осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Пламена Цветанова и Огнян Дамянов относно неизпълнените цели от концепцията му за предходния му мандат, становището му за приложимия модел при реформиране на съдебната карта в съдебния район на Окръжна прокуратура – Благоевград, както и причините за отчетените резултати по отношение натовареността на прокурорите.

В подкрепа на прокурор Георгиев се изказаха Йордан Стоев и Пламен Найденов, които се позоваха на личните си впечатления и постигнатите резултати в дейността на Окръжна прокуратура – Благоевград в мандата на кандидата. Посочено бе, че прокурор Георгиев е подготвен юрист и отличен администратор, ползва се с авторитет и уважение сред колегите си и съдебните служители в съдебния район на прокуратурата и апелативен район – София. Отчетена бе установената добра комуникация с областните дирекции на МВР, митническите органи, граничните КПП.

В изказването си Йордан Стоев припомни, че Христо Георгиев многократно е награждаван със заповеди на главния прокурор на Република България, за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните му задължения, а Георги Кузманов обобщи, че в неговия мандат окончателно е решен проблемът с неприключилите дела и са постигнати високи показатели в дейността на прокуратурата. Отчетено бе, че концепцията му е добре структурирана и в нея са посочени конкретни проблеми и мерки за преодоляването им.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд