КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 24
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 17 ЮЛИ 2018 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд 
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА 
/На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет/ 
/Откриване на заседанието – 9.38 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

 

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 

35. Предложение за откриване на процедура за преместване на 16 (шестнадесет) съдии от районни съдилища, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, в Софийски районен съд - Гражданско отделение. 
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 
36. Проект на решение по предложение от Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет относно чл. 329, ал. 3 ЗСВ и чл. 61, ал. 2 ГПК. 
Внася: Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет 
37. Извлечение от решение на КАК – СК по Протокол № 24/16.07.2018 г., т. Р-2 във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 23/10.07.2018 г, т. 7, за възлагане на Комисията по атестирането и конкурсите при СК на ВСС изготвяне на проект на решение за изменение и допълнение на решение на Съдийската колегия по Протокол № 45/07.11.2017 г. относно определяне на изпълняващи функции на административни ръководители в органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
38. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Дряново, поради изтичащ мандат и преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на Мариета Спасова Спасова - административен ръководител на Районен съд – Дряново на длъжност „съдия“ в Районен съд - Дряново. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
39. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Перник, поради изтичащ мандат. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
40. Проект на решение за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Елена Крумова Николова - Стоилова - административен ръководител на Окръжен съд – Перник на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Перник. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
41. Проект на решение по приключване на обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийския градски съд – Гражданска колегия във връзка с приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
42. Проект на решение по приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийския градски съд – Гражданска колегия. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
43. Проект на решение по приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийския окръжен съд – Гражданска колегия. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд - Кюстендил за изменение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/26.06.2018 г., т. 9.13, за назначаване на Мария Емилова Антова - младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Кюстендил. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
45. Проект на решение за извънредно атестиране на Елена Кръстева Каракашева - заместник на административния ръководител на Апелативен съд – София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
46. Проект на решение за извънредно атестиране на Михаела Христова Буюклиева - съдия в Окръжен съд – Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
47. Проект на решение за периодично атестиране на Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова - съдия в Окръжен съд - София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
48. Проект на решение за периодично атестиране на Вера Цветкова Кънева - съдия в Апелативен съд - София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
49. Проект на решение за периодично атестиране на Красимир Маринов Димитров - съдия в Районен съд – Плевен. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
50. Проект на решение по предложение от Националния институт на правосъдието относно оценяване на работата на постоянните преподаватели на кандидатите за младши съдии – випуск 2017-2018 г. на НИП и продължаване на командироването на съдия Илияна Балтова като постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии за съдебната учебна 2018-2019 г. 
51. Проект на решение по предложение от Националния институт на правосъдието относно командироване на съдия Татяна Грозданова – Чакърова, избрана за постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2018-2019 г. 
52. Проект на решение относно Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ 
53. Проект на решение за извънредно атестиране на Даниел Атанасов Луков – съдия във Военен съд – Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. ОТНОСНО: Връчване на отличия и награди на съдии, поощрени на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт 
Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов връчи отличията на поканените съдии, поощрените по реда на чл. 303 от ЗСВ (решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 23/10.07.2018 г.), както следва: 
1.1. Анна Иванова Палазова – съдия в Апелативен съд - София, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“. 
1.2. Павлина Тонева Борисова – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, с отличие „служебна благодарност и грамота“. 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград 
Кандидат: 
- Сунай Юсеин Осман – председател на Районен съд – Ардино, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 20/19.06.2018 г., комплексна оценка „Много добра").

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и обявения резултат: 5 гласа "за", 8 гласа "против", НЕ НАЗНАЧАВА Сунай Юсеин Осман – административен ръководител – председател на Районен съд Ардино на длъжността "административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград". 
/В обсъждането и гласуването не участва Даниела Марчева, поради направен самоотвод/ 
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

 ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

3. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 46/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. Отлага разглеждането на точката, поради представен болничен лист от съдия Даниела Тошева. 
3.2. Насрочва произнасянето по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 46/2017 г. по описа на ВСС за 18 септември 2018 г . 
4. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 26/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Емилиан Любенов Лаков – съдия в Софийски районен съд е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗСВ и НАЛАГА на Емилиан Любенов Лаков – съдия в Софийски районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – "забележка". 
5. ОТНОСНО: Предложение вх. № ВСС-4676/24.04.2018 г. от председателя на Върховния касационен съд за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Даниела Георгиева Дончева – председател на Софийския апелативен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. Не образува дисциплинарно производство по направеното предложение от председателя на Върховния касационен съд, в частта, касаеща констатираните нарушения в дейността на Даниела Георгиева Дончева, в качеството й на председател на Софийския апелативен съд, изразяващи се в издадени от нея заповеди № А-1168/27.09.2017 г. и А-1198/04.10.2017 г. без фактическо и правно основание за преразпределяне на дела на докладчици, различни от първоначално определените чрез системата за електронно разпределение на случаен принцип, утвърждаване на Вътрешни правила за случайното разпределение, съдържащи несъответствия с правилата на Единната методика за приложението на принципа за случайно разпределение на делата на ВСС, както и действия в противоречие с чл.85, ал.3, т. 1 вр. с чл.104, ал.2 вр. чл. 106, ал.1 ЗСВ и правомощието на Общото събрание на съдиите на САС, поради изтичане на шестмесечния срок по чл.310, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 
5.2. Не образува дисциплинарно производство по направеното предложение от председателя на Върховния касационен съд за налагане на дисциплинарно наказание на Даниела Георгиева Дончева – председател на Софийски апелативен съд, за твърдяното нарушение по чл.307, ал.3, т. 3 ЗСВ, изразяващо се в издаването на Заповед № А-1169/27.09.2017 г., поради изтичане на шестмесечния срок по чл.310, ал. 1 във връзка с ал.3, изр. 2 ЗСВ. 
5.3. НЕ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО по направеното предложение от председателя на Върховния касационен съд за налагане на дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1 ЗСВ на Даниела Георгиева Дончева – председател на Софийски апелативен съд, в частта, касаеща действието по издаване на заповед № А-1169/27.09.2017 г., при описаните в предложението обстоятелства, твърдяно като нарушение по чл.307, ал.3, т. 4 ЗСВ. 
/В обсъждането и гласуването не участва Лозан Панов – вносител на предложението/ 
6. ОТНОСНО: Предложение с вх. № ВСС-7023/08.06.2018 г. от председателя на Софийски районен съд за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. Не образува дисциплинарно производство по предложението на председателя на Софийски районен съд, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд, от датата на обявяване за решаване до 26.04.2017 г. по гр. дело № 52238/2012 г.; гр. дело № 11098/2013 г.; гр. дело № 56334/2014 г.; гр. дело № 40479/2014 г.; гр. дело № 34838/2015 г.; гр. дело № 7867/2015 г.; гр. дело № 2116/2015 г.; гр. дело № 45247/2015 г.; гр. дело № 4489/2015 г.; гр. дело № 10333/2015 г.; гр. дело № 50506/2015 г.; гр. дело № 45901/2015 г.; гр. дело № 375/2015 г.; гр. дело № 67159/2015 г.; гр. дело № 4036/2015 г.; гр. дело № 53399/2014 г.; гр. дело № 51312/2015 г.; гр. дело № 18591/2016 г.; гр. дело № 20999/2015 г.; гр. дело № 10315/2015 г.; гр. дело № 68781/2015 г.; гр. дело № 41274/2015 г.; гр. дело № 43570/2015 г.; гр. дело № 25778/2015 г.; гр. дело №41563/2015 г. гр. дело № 31528/2015 г.; гр. дело № 35555/2013 г.; гр. дело № 5084/2015 г.; гр. дело № 26081/2013 г.; гр. дело 51269/2013 г.; гр. дело № 17604/2013 г.; гр. дело № 63863/2014 г.; гр. дело № 10574/2015 г.; гр. дело № 53319/2014 г.; гр. дело № 532/1992 г.; гр. дело № 8228/2011 г.; гр. дело № 1153/2015 г.; гр. дело № 70401/2014 г.; гр. дело № 23568/2015 г.; гр. дело № 66429/2015 г.; гр. дело № 40450/2013 г.; гр. дело № 20154/2015 г.; гр. дело № 22098/2015 г.; гр. дело № 8893/2015 г. – всички по описа на СРС, поради наличие на друго дисциплинарно производство за същото дисциплинарно нарушение. 
6.2. Не образува дисциплинарно производство по предложението на председателя на Софийски районен съд, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд, от 26.04.2017 г. до 12.12.2017 г. по гр. дело № 35555/2013 г.; гр. дело № 5084/2015 г.; гр. дело № 26081/2013 г.; гр. дело 51269/2013 г.; гр. дело № 17604/2013 г.; гр. дело № 63863/2014 г.; гр. дело № 10574/2015 г.; гр. дело № 53319/2014 г.; гр. дело № 532/1992 г.; гр. дело № 8228/2011 г.; гр. дело № 1153/2015 г.; гр. дело № 70401/2014 г.; гр. дело № 23568/2015 г.; гр. дело № 66429/2015 г.; гр. дело № 40450/2013 г.; гр. дело № 20154/2015 г.; гр. дело № 22098/2015 г.; гр. дело № 8893/2015 г.-всички по описа на СРС, поради изтичане на шестмесечния срок по чл.310, ал. 1 ЗСВ. 
6.3. Не образува дисциплинарно производство по предложението на председателя на Софийски районен съд, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд, от датата на обявяване за решаване, респ. датата на изтичане на срока по чл.131 ГПК, до 12.12.2017 г. по гр. дело № 53317/2014 г.; гр. дело № 40339/2015 г.; гр. дело № 40349/2015 г. гр. дело № 44062/2015 г.; гр. дело № 7438/2012 г.; гр. дело № 51752/2012 г. гр. дело № 11375/2015 г.; гр. дело № 13061/2015 г.; гр. дело №13463/2015 г.; гр. дело № 20606/2015 г.; гр. дело № 21107/2015 г.; гр. дело № 21121/2015 г.; гр. дело № 22765/2015 г.; гр. дело № 31483/2015 г.; гр. дело № 33909/2015 г.; гр. дело № 33789/2015 г.; гр. дело № 40258/2015 г.; гр. дело № 40025/2015 г.; гр. дело № 39946/2015 г.; гр. дело № 71013/2015 г.; гр. дело № 29853/2016 г.- всички по описа на СРС, поради изтичане на шестмесечния срок по чл.310, ал. 1 ЗСВ. 
6.4. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО по останалата част от предложението на председателя на Софийски районен съд за налагане на дисциплинарно наказание на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд.
6.5. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Драгомир Кояджиков, Боян Новански, Стефан Грозев. 
6.6. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Боян Новански. 
7. ОТНОСНО: Предложение с рег. индекс № ВСС-7653/18.06.2018 г.от председателя на Софийски районен съд за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд. 
7.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева. 
7.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Боряна Димитрова. 
8. ОТНОСНО: Заповед № РД-07-70/06.03.2018 г. на председателя на Районен съд – Гоце Делчев, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Костадин Димитров Попов – съдия в Районен съд - Гоце Делчев

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-07-70/06.03.2018 г. на председателя на Районен съд – Гоце Делчев, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Костадин Димитров Попов – съдия в Районен съд - Гоце Делчев. 
8.2. Прилага Заповед № РД-07-70/06.03.2018 г. на председателя на Районен съд – Гоце Делчев, към кадровото дело на съдията. 
9. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административните, касационни и частни административни дела в Административен съд София-град, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-11/26.04.2017 г., изменена със Заповед № ПП-01-11/01.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС, заведен в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-7984/25.06.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административните, касационни и частни административни дела в Административен съд София-град, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-11/26.04.2017 г., изменена със Заповед № ПП-01-11/01.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС, заведен в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-7984/25.06.2018 г. 
10. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по организацията на административната дейност, образуването, движението и приключването на наказателни дела за 2016 г. и 2017 г. в Окръжен съд-Габрово, възложена със Заповед № ПП-01-4/29.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, заведен в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-7975/25.06.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по организацията на административната дейност, образуването, движението и приключването на наказателни дела за 2016 г. и 2017 г. в Окръжен съд-Габрово, възложена със Заповед № ПП-01-4/29.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, заведен в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-7975/25.06.2018 г. 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

11. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на кандидатите за младши съдии – участници в конкурс, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 04/30.01.2018 г. ( ДВ, бр. 11 от 02.02.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. Приема отказа от участие в класирането на Доли Василева Недева – класирана на петдесет и осмо място, в конкурс за младши съдии, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 04/30.01.2018 г., т. 4, като на нейно място включва следващия класиран кандидат - Александър Валентинов Цветков. 
11.2. ОДОБРЯВА, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ и във връзка с чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/09.02.2017 г., обнародвана в Държавен вестник, бр. 17/21.02.2017 г.), въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия „Професионална етика” към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, кандидатите за младши съдии в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им, както следва: 

1

362

Христо Георгиев Иванов

2

360

Иван Стойнов Иванов

3

246

Диана Иванова Асеникова

4

455

Константина Миткова Христова

5

39

Адриана Дичева Атанасова

6

154

Светослав Николаев Узунов

7

238

Калин Кирилов Василев

8

7

Роси Петрова Михайлова

9

261

Светлозар Димитров Димитров

10

400

Десислава Йорданова Йорданова

11

552

Симона Иванова Лазарова

12

466

Иван Георгиев Киримов

13

653

Мария Илчева Илиева

14

94

Лилия Методиева Ненова

15

217

Боряна Красимирова Иванова

16

510

Николай Светлинов Василев

17

270

Зорница Николова Тухчиева

18

449

Боряна Огнянова Христова

19

538

Ели Асенова Каменова

20

10

Красен Пламенов Вълев

21

373

Росица Илиева Василева

22

29

Филип Стоянов Радинов

23

459

Александър Костадинов Трионджиев

24

263

Георги Константинов Кацаров

25

80

Огнян Кирилов Маладжиков

26

582

Светослав Иванов Иванов

27

148

Насуф Исмал Насуф

28

199

Магдалена Бориславова Младенова

29

275

Милуш Руменов Цветанов

30

355

Мария Димчева Иванова

31

437

Юлиана Иванова Толева

32

262

Радомир Колев Станев

33

401

Георги Кирилов Пашалиев

34

312

Георги Цветанов Райчев

35

664

Радина Красимирова Вакрилова

36

320

Христина Николова Бабулева

37

74

Борислава Валентинова Бориславова

38

592

Виктория Добромирова Добрева - Иринина

39

233

Пламена Сашева Петкова

40

663

Пламена Димитрова Фикиина

41

110

Христофор Пламенов Рачев

42

623

Илияна Чавдарова Станева

43

43

Лидия Лъчезарова Пенева

44

133

Мирослав Валентинов Стоянов

45

515

Детелина Костадинова Димова

46

9

Константина Йорданова Константинова

47

440

Сирануш Сахак Артинян

48

319

Съби Бисеров Атанасов

49

273

Георги Димитров Божилов

50

181

Лора Любомирова Димова

51

22

Мирослава Кирчева Генчева

52

596

Елена Георгиева Николова

53

464

Силвия Венциславова Тачева

54

114

Павел Славов  Славов

55

294

Петя Георгиева Атанасова

56

104

Теодора Кирчева Тодорова

57

371

Златина Борисова Иванова

58

607

Надя Величкова Маринова

59

414

Мария Генчева Пеева - Илиева

60

166

Наталия Мирославова Димитрова

61

366

Калина Стоянова Гроздева

62

299

Александър Валентинов Цветков

 
11.3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 28, ал. 3 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, дата 20.07.2018 г. /петък/ от 10.30 часа в зала 96 /партерен етаж/ на Съдебната палата, бул. „Витоша” 2, гр. София, на която всички кандидати следва да се явят лично /или чрез упълномощен представител/ да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши съдия”. 
11.4. Решението по т. 11.2 и т. 11.3 да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
12. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от окръжните съдилища – гражданска и наказателна колегия, както и списък на хабилитирани преподаватели за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 49/05.12.2017 г., конкурс за преместване и заемане на длъжността „съдия“ в районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОДОБРЯВА поименни списъци на магистрати от окръжните съдилища – гражданска и наказателна колегия, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 1 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване и заемане на длъжността „съдия“ в районните съдилища. 
12.2. ОДОБРЯВА поименен списък на хабилитирани преподаватели за избор на членове на конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване и заемане на длъжността „съдия“ в районните съдилища. 
13. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 49/05.12.2017 г., конкурс за преместване и заемане на длъжността „съдия“ в районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. Определя чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с чл. 189, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване и заемане на длъжността „съдия“ в районните съдилища, както следва: 
Редовни членове: 
- Любка Николова Андонова - съдия във Върховния касационен съд, - представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС; 
- Васка Динкова Халачева - съдия в Окръжен съд-Кърджали, Гражданска колегия 
- Десислава Борисова Николова - съдия в Окръжен съд-Добрич, Гражданска колегия 
- Веселина Йорданова Ставрева - съдия в Софийския градски съд, Наказателна колегия 
- Проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев - Варненски свободен университет – хабилитиран преподавател. 
Резервни членове: 
- Анелия Здравкова Маркова - съдия в Софийския градски съд – представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС; 
- Полина Пенкова Пенкова-Стефанова - съдия в Окръжен съд-Габрово, Гражданска колегия 
- Доц.д-р Анета Методиева Антонова - СУ „Св.Климент Охридски" – хабилитиран преподавател. 
14. ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„б“ от ЗСВ, Катя Христова Щерева - Николова - съдия в Окръжен съд - София с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. 
15. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Катя Христова Щерева - Николова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София, считано от 29.08.2018 г. 
16. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Светла Тотева Дойчева от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Севлиево, считано от 30.08.2018 г. 
17. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Владимир Николов Добрев от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Силистра, считано от 31.08.2018 г. 
18. ОТНОСНО: Проект на решение за назначаване на младши съдия от Окръжен съд - Перник на длъжност „съдия“ в Районен съд - Перник, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Ивета Венциславова Иванова - младши съдия в Окръжен съд - Перник, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
18.2. ВЪЗЛАГА на младши съдия Ивета Венциславова Иванова ДА ДОВЪРШИ започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела. 
19. ОТНОСНО: Ново произнасяне във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №1/16.01.2018 г., т. 1, относно изготвена комплексна оценка от периодично атестиране на Методи Тодоров Шушков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 2 във връзка с §206, ал. 2 от ЗИД на ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.), периодично атестиране на Методи Тодоров Шушков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”. 
19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 ЗСВ НОВА комплексна оценка „ЗАДОВОЛИТЕЛНА" - 57 (петдесет и седем) точки на Методи Тодоров Шушков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”. 
20. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Атанас Василев Димитров – младши съдия в Окръжен съд – Русе. 
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Василев Димитров - младши съдия в Окръжен съд - Русе. 
21. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Десислава Стоянова Влайкова - съдия в Софийски районен съд. 
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Стоянова Влайкова - съдия в Софийски районен съд. 
22. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Веселина Любенова Павлова - съдия в Районен съд - Оряхово. 
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселина Любенова Павлова - съдия в Районен съд - Оряхово. 
23. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Галя Василева Петрешкова - Ставарова - съдия в Районен съд - Козлодуй, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галя Василева Петрешкова - Ставарова - съдия в Районен съд - Козлодуй, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
24. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
25. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Десислава Любомирова Попколева - и. ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Любомирова Попколева - и. ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
26. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Деница Вълева Вълкова - Петкова - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Деница Вълева Вълкова - Петкова - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
27. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Камен Василиев Иванов - съдия в Апелативен съд – София. 
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Камен Василиев Иванов - съдия в Апелативен съд – София. 
28. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Стефан Йорданов Илиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефан Йорданов Илиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
29. ОТНОСНО: Проект на решение по постъпили предложения за извънредно атестиране на участници в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативен съд в Гражданска колегия, Търговска колегия и Наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

29.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Красимира Тончева Донева - административен ръководител - председател на Районен съд – Средец поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Владимир Илиев Ковачев - съдия в Окръжен съд – Благоевград поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Еманоел Василев Вардаров - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Горна Оряховица поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Иван Атанасов Воденичаров - съдия в Окръжен съд – Бургас поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.5. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Милена Асенова Карагьозова - Минчева - съдия в Районен съд - Горна Оряховица поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.6. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Наталия Семова Райкова - Атанасова - съдия в Районен съд – Ловеч поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.7. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Красимира Иванова Николова - Петрова - съдия в Районен съд - Горна Оряховица поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.8. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Добринка Димчева Кирева - съдия в Районен съд – Свиленград поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.9. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Цветанка Трендафилова Вълчева - съдия в Районен съд- Пазарджик поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.10. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Христо Николов Христов - съдия в Районен съд – Севлиево поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.11. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Стою Христов Згуров - съдия в Софийски районен съд поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.12. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Йонита Цанкова Цанкова - съдия в Административен съд – Ловеч поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.13. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Десислава Николаева Зисова - съдия в Софийски градски съд поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.14. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Иванка Атанасова Димова - съдия в Окръжен съд - Велико Търново поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.15. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Мария Гецова Димитрова - съдия в Районен съд – Русе поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.16. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на София Георгиева Икономова - съдия в Софийски районен съд поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.17. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Мирослава Николаева Кацарска - Пантева - съдия в Софийски градски съд поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.18. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Светослава Николаева Колева - Ангелова - съдия в Окръжен съд – Варна поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.19. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Марин Цвятков Атанасов - съдия в Окръжен съд – Варна поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
29.20. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за извънредно атестиране на Георги Николов Грънчев - съдия в Районен съд – Бургас поради липса на законовите предпоставки по чл. 197, ал. 5 от ЗСВ. 
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Стоянов Георгиев - административен ръководител - председател на Районен съд - Хасково, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елена Евгениева Маврова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА 

32. ОТНОСНО: Обсъждане внасянето в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на предложения за изменения и допълнения на НПК, НК, ЗАНН и АПК във връзка с реформа във военното правораздаване

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВНАСЯ В ЗАСЕДАНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС на 19 юли 2018 г. направените предложения за изменения и допълнения на НПК, НК, ЗАНН и АПК във връзка с реформа във военното правораздаване 
33. ОТНОСНО: Обсъждане на въпроси във връзка с оптимизиране работата на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС въз основа на статистически анализ на дейността на комисията, включващ информация за натовареността на членовете й за периода от конституирането си до сега по отношение участието им в процедурите по атестиране и в конкурсни комисии по материя за провеждане на обявените конкурси, както и въз основа на прогнозни данни за предстоящо участие на членовете на комисията във всички тези дейности

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

33.1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението си по пр. №10/28.06.2016 г., т. 18.3, потвърдено с решение по пр. №28/04.07.2017 г., т. 16.1., като същото добие следната редакция: 
„Определя численият състав на членовете на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия, избрани от действащите към момента на избора съдии, на 13, от които 11 магистрати - от общите съдилища и 2 магистрати - от административните съдилища.“ 
33.2.1. ПРИЕМА правила за условията и критериите за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС, като: 
• се въведе квотен принцип в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС от действащите към момента на избора съдии по критерии – специализация по материя на 13-те членове, избрани от пленумите на двете върховни съдилища, както следва: 11-те членове, избрани от Пленума на ВКС, да са: 5-ма съдии със специализация по гражданско право, 4-ма съдии със специализация по наказателно право и 2-ма съдии със специализация по търговско право; съответно, избраните от Пленума на ВАС да са 2-ма съдии със специализация по административно право. 
другите условия за избора да са: 
• в състава на КАК да се включват само магистрати с ранг или на длъжност „съдия във ВКС или ВАС“ с изключение на административните ръководители и техните заместници; 
• да нямат наложени дисциплинарни наказания; 
• да нямат висящи дисциплинарни производства; 
• съдиите – кандидати за членове на комисията да не се намират в конфликт на интереси по отношение на лица или дейности, касаещи изпълнението на функциите на Комисията по атестирането и конкурсите; 
• съдиите, кандидати за членове на Комисията по атестирането и конкурсите по време на изтичане на мандата им да не навършват 65-годишна възраст. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

34. ОТНОСНО: Проект на решение за одобрение на кандидатури на съдии за командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) на Европейската комисия, за позиция JUST-А-3, с краен срок за изпращане на кандидатурите в МВнР – 19.07.2018 г. 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
След проведеното явно гласуване и при получен резултат: 4 гласа за първи вариант, 4 гласа за втори вариант и 2 гласа против двата варианта, НЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

35. ОТНОСНО: Предложение за откриване на процедура за преместване на 16 /шестнадесет/ съдии от районните съдилища, по реда на чл. 194, ал.1 от ЗСВ, в Софийски районен съд, Гражданско отделение

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия на 24.07.2018 г. 
36. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет относно чл. 329, ал. 3 ЗСВ и чл. 61, ал. 2 ГПК

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. Създава Регистър на заповедите на административните ръководители по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. 
36.2. Задължава административните ръководители на съдилищата незабавно, след издаване на заповеди по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, да изпращат същите за публикуване на интернет-страницата на ВСС. 
37. ОТНОСНО: Извлечение от решение на КАК – СК по Протокол № 24/16.07.2018 г., т. Р-2 във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 23/10.07.2018 г, т. 7, за възлагане на Комисията по атестирането и конкурсите при СК на ВСС изготвяне на проект на решение за изменение и допълнение на решение на Съдийската колегия по Протокол № 45/07.11.2017 г. относно определяне на изпълняващи функции на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ извлечение от решение на КАК – СК по Протокол № 24/16.07.2018 г., т. Р-2. 
38. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Районен съд - Дряново поради изтичащ мандат и преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5, от ЗСВ, на Мариета Спасова Спасова - административен ръководител - председател на Районен съд - Дряново на длъжност „съдия“ в Районен съд – Дряново 
След проведеното гласуване и при получен резултат: 5 гласа "за" и 5 гласа "против" не взе решение по предложението на Комисията по атестиране и конкурси за разкриване на една длъжност "съдия в Районен съд Дряново", поради което

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на въпроса за определяне на изпълняващ функциите "административен ръководител – председател" на Районен съд – Дряново за заседанието на Съдийската колегия на 24.7.2018 г. 
39. ОТНОСНО: Определяне на и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Перник поради изтичащ мандат

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия на 24.7.2018 г. 
40. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5, от ЗСВ, на Елена Крумова Николова - Стоилова - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Перник на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Перник

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия на 24.7.2018 г. 
41. ОТНОСНО: Проект на решение по приключване на обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийски градски съд – гражданска колегия във връзка с приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 28.05.2018 г. 
42. ОТНОСНО: Проект на решение по приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийски градски съд – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. СПИРА, на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Екатерина Тодорова Стоева - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски градски съд – гражданска колегия, до произнасяне на Конституционния съд по конституционносъобразността на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 
42.2. СПИРА, на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски градски съд – гражданска колегия, до произнасяне на Конституционния съд по конституционносъобразността на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 
43. ОТНОСНО: Проект на решение по приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийски окръжен съд – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СПИРА, на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Таня Петкова Кандилова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски окръжен съд – гражданска колегия, до произнасяне на Конституционния съд по конституционносъобразността на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 
44. ОТНОСНО: Проект на решение по искане от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Кюстендил за изменение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/26.06.2018 г., т. 9.13, за назначаване на Мария Емилова Антова - младши съдия в Окръжен съд - Кюстендил на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на 24.7.2018 г. на Съдийската колегия. 
45. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Елена Кръстева Каракашева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
45.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Кръстева Каракашева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
46. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Михаела Христова Буюклиева - съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
46.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Михаела Христова Буюклиева - съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
47. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова - съдия в Окръжен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС. 
47.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова - съдия в Окръжен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС". 
48. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Вера Цветкова Кънева - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
48.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вера Цветкова Кънева - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
49. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Красимир Маринов Димитров - съдия в Районен съд – Плевен. 
49.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимир Маринов Димитров - съдия в Районен съд – Плевен. 
50. ОТНОСНО: Оценяване на работата на постоянните преподаватели на кандидатите за младши съдии - випуск 2017-2018 г. на Националния институт на правосъдието и продължаване на командироването на съдия Илияна Балтова като постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии за съдебната учебна 2018-2019 година

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

50.1. КОМАНДИРОВА Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд-Бургас, като постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии за съдебната учебна 2018-2019 година, считано от 1 август 2018 г. за срок от една година. 
50.2. Информацията, изпратена от Управителния съвет на НИП, да се приложи към кадровото досие на магистрата. 
Мотиви: С оглед методиката и реда за атестиране, предвидени в приетата Наредба № 2 от 23 февруари2017 г., за атестиране на съдия, председател и заместник председател на съд , настоящата оценка се счита за част V от атестационния формуляр. Съгласно чл.198, ал.4 от ЗСВ същата не следва да бъде приемана самостоятелно с решение на съответната колегия. Тази оценка ще бъде част от общата оценка при евентуално бъдещо атестиране на магистрата, като отчете професионалните, деловите и нравствените му качества в тази част от периода на атестиране, в която е бил преподавател в НИП. 
51. ОТНОСНО: Командироване на съдия Татяна Грозданова – Чакърова, избрана за постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за съдебната учебна 2018-2019 година

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

КОМАНДИРОВА Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова – съдия в Окръжен съд - София, командирован съдия в Апелативен съд-София, за постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии за съдебната учебна 2018-2019 година, считано от 1 август 2018 г. за срок от една година, със задължение да довърши, започнатите с нейно участие наказателни дела, както и да разглежда мерки за неотклонение до 10.08.2018 г. 
Мотиви: Съдия Чакърова е избрана с решение от протокол №108 от заседание на Управителният съвет на НИП проведено на 09 юли 2018 г. 
52. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2017 г. - 30.09.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

52.1. ОДОБРЯВА проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м от ЗСВ, за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. 
52.2. ПРЕДЛАГА на Съдийска колегия да приеме следните решения: 
52.2.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м от ЗСВ, за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. 
52.2.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. 
52.2.3. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. 
52.2.4. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме по отношение на съдилищата следните мерки за отстраняване на причините за нарушенията на основание чл.60м, ал.2 ЗСВ: 
52.2.4.1. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на съдилищата съобразно правомощията им, съответно по чл. 80, чл.86, чл.106 и чл. 114 ЗСВ, да контролират стриктното и пълно прилагане на процесуалните способи за своевременното разглеждане и приключване на делото в разумен срок във връзка със: 
52.2.4.1.1. Спазване на сроковете за насрочване на делото по чл. 247 а НПК; съответните срокове за насрочване делата по ГПК и АПК, включително специалните срокове за разглеждане на някои видове дела - Бързи производства, Заповедни производства, Бързи производства по КТ и др.; 
52.2.4.1.2. Използването на процесуални способи за връчване на призовки, съобщения и книжа по съответния процесуален закон; 
52.2.4.1.3. Назначаване на резервен защитник и определяне на резервен член на съдебния състав; определяне на резервни дати; 
52.2.4.1.4. Своевременно изготвяне на съдебните актове и мотиви към присъдите; 
52.2.4.2. ПРЕПОРЪЧВА на съдиите: 
52.2.4.2.1. Да прилагат предвидените в съответния процесуален закон дисциплиниращи средства по отношение на страните по делото, вещи лица, свидетели и други участници в процеса; 
52.2.4.2.2. Да упражняват правото си на самоотвод своевременно (непосредствено след образуване на делото или след възникване на основанието); 
52.2.4.3. НАПОМНЯ на административните ръководители на съдилищата съобразно правомощията си съответно по чл.80,чл.86 и чл.114 и чл.122 ЗСВ, да извършат проверка по делата, образувани преди 2014 г. и при наличие на недовършени такива да предприемат организационни мерки за тяхното приключване, задължение от Протокол № 44/21.12.2017 г., т.6.4. 
52.2.5. Материалите по т. 2.1, т. 2.2 и т.2.3 да се публикуват на интернет страницата на ВСС. 
52.2.6. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да възложи на Съдийска колегия на ВСС за следващите периоди по чл.60м, ал.2 ЗСВ да приема отделни мерки за отстраняване на причините за нарушенията по отношение на съдилищата, които да се внасят за приемане от Пленума на ВСС ведно с анализа. 
53. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Даниел Атанасов Луков - съдия във Военен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
53.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниел Атанасов Луков - съдия във Военен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

Закриване на заседанието – 16.35 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. 

Публикуван на :
18.07.2018г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд