Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на административния ръководител на СГП дисциплинарно наказание „забележка“ на Силвия Косева – следовател в Следствения отдел на СГП

18 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, наложеното със Заповед № 1406/09.05.2018 г., изменена със Заповед № 1476/15.05.2018 г., на Емилия Русинова, административен ръководител на СГП, с която се налага дисциплинарно наказание „забележка“ на Силвия Стефанова Косева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Заповедите на административния ръководител на СГП, ведно с решението на ВСС ще бъдат приложени към кадровото досие на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд