ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 
25 юли 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
2. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Варна, с която се налага дисциплинарно наказание „забележка“ на Стамен Стоянов Стаменов – прокурор в Районна прокуратура – Варна.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
3. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Враца, с която се налага дисциплинарно наказание „забележка“ на Галина Ненкова Павлова – следовател в Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура - Враца.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
4. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която се налага дисциплинарно наказание „забележка“ на Искра Николова Георгиева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

5. Проект на решение за приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурор по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши следователи по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за определяне дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен, открита с решение на ПК на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 14/23.05.2018 г. (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2018 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за поощряване на Параскева Кръстева Кръстева - прокурор в Окръжна прокуратура – Враца, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по молбата на Параскева Кръстева Кръстева за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Враца, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за определяне на Тодор Стефанов Деянов - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян, за изпълняващ функциите на административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Смолян.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по възражението на Владимир Петров Вълев - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу изготвената комплексна оценка, във връзка с процедура за придобиване статут на несменяемост.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Бургас за предварително атестиране на Димитър Илиев Илиев - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Дарин Велчев Христов - прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
20 юли 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд