Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение одитен доклад на Сметната палата за извършен одит на Висшия съдебен съвет

19 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение проект на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на ВСС за 2017 г.

Пленумът няма да изразява писмено становище по проекта на одитен доклад, съгласно чл. 54, ал. 11 от Закона за Сметната палата, тъй като от приложения проект на одитен доклад е видно заключението, че включените констатации „не се отнасят за съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до заключение, че консолидирания финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания“.

В представения от Сметната палата одитен доклад се изразява мнение, че консолидираният годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на ВСС към 31.12.2017 г. и за неговите консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните му парични потоци за годината, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси. Посочено е, че не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби и не са констатирани съществени недостатъци във вътрешния контрол на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд