Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да отправи искане за безвъзмездно подновяване на правото на строеж за имоти на съдебната власт в Царево, Девня и Балчик

19 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Съвета да отправи искане за безвъзмездно подновяване правото на строеж за следните имоти на съдената власт:

Чрез кмета на община Царево се иска безвъзмездно предоставяне от Общинския съвет на община Царево, на поземлен имот с площ 400 кв. м, с Акт за частна общинска собственост.

Съответно чрез кмета на община Балчик ще бъде отправено искане до Общинския съвет на община Балчик, за поземлен имот, представляващ 767/2134 идеални части от УПИ XVIII, кв. 193 по ПУП на гр. Балчик, целият с площ от 2134 кв. м.

Чрез кмета на община Девня ще бъде поискано Общинският съвет на община Девня да предостави недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 3250 кв. м, за построяване на обект „Съдебна палата“, представляваща съгласно идейния проект, сграда със застроена площ 792,95 кв. м, разгърната застроена площ 3074,55 кв. м.

Посочено бе, че за имотите в Царево и Балчик е било преотстъпено право на строеж през 2007 г. Ползваният в момента от Районен съд – Царево имот се нуждае от неотложен ремонт, а собственикът на ползваната от Районен съд – Балчик сграда е заявил желание да прекрати наемните отношения с изтичане на договора в края на 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд