Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г.

19 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.04.2017 г. – 30.04.2017 г.

Пленумът прие данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ за посочения период.

Приет бе също отчетът на министъра на правосъдието, относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по този ред за периода.

Пленумът прие по отношение на съдилищата мерки за отстраняване на причините за нарушенията на основание чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ. Препоръчва се на административните ръководители съобразно правомощията им, съответно по чл. 80, чл. 86 и чл. 106 и чл. 114 от ЗСВ, да контролират стриктното и пълно прилагане на процесуалните способи за своевременно разглеждане и приключване на делото в разумен срок. Да се спазват сроковете за насрочване на делото по чл. 247а от НПК; съответните срокове за насрочване на делата по ГПК и АПК, включително специалните срокове за разглеждане на някои видове дела – бързи производства, заповедни производства, бързи производства по Кодекса на труда и други. Препоръчва се използването на процесуални способи за връчване на призовки, съобщения и книжа по съответния процесуален закон, назначаване на резервен защитник и определяне на резервен член на съдебния състав, както и определяне на резервни дати; а също своевременно изготвяне на съдебните актове и мотиви към присъдите.

На съдиите се препоръчва да прилагат предвидените в съответния процесуален закон дисциплиниращи средства по отношение на страните по делото, вещи лица, свидетели и други участници в процеса. Както и да упражняват правото си на самоотвод своевременно, непосредствено след образуване на делото или след възникване на основанието.

Пленумът напомня с решението на административните ръководители на съдилищата съобразно правомощията им по цитираните разпоредби, да извършват проверка по делата, образувани преди 2014 г., и при наличие на недовършени такива, да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.

Пленумът на ВСС възлага на Съдийската колегия на ВСС за следващите периоди по чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ да приема отделни мерки за отстраняване на причините за нарушенията по отношение на съдилищата, които да се внасят за одобрение от Пленума на ВСС, ведно с анализа.

С решението се отменят решения по протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.5 и по протокол № 61/10.12.2015 г., т. 63.8-10 по отношение на административните ръководители на прокуратурите в страната.

Пленумът препоръчва на административните ръководители на съответните прокуратури, съобразно правомощията им по чл. 140 от ЗСВ, да извършат проверка на спрените дела и  при наличие на условията на чл. 245, ал. 2 от НПК да предприемат организационни мерки за тяхното възобновяване. При осъществяване на правомощията по чл. 140 ал. 3 от ЗСВ, административните ръководители на съответните прокуратури да съобразяват и изпълнението на задължението по чл. 22, ал. 2 от НПК за приключване на разследването в разумен срок.

На Прокурорската колегия се възлага за следващите периоди по чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ да приема отделни мерки за отстраняване на причините за нарушенията по отношение на административните ръководители на прокуратурите, които мерки да се внасят за одобрение от Пленума, ведно с анализа.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд