Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи заявиха желанията си за назначаване в органи на съдебната власт

20 юли 2018 година

 

Днес, одобрените от Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет кандидати за длъжностите „младши съдия“, „младши прокурор“ и „младши следовател“ писмено заявиха желанията си за назначаване по реда на чл. 186, ал. 6 от Закона за съдебната власт  и чл. 28, ал. 5 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на  административни ръководители в органите на съдебната власт. Събитието се проведе в Съдебната палата, гр. София и на него присъстваха г-жа Даниела Машева – член на ВСС и председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия,  г-н Красимир Шекерджиев – член на ВСС и заместник-председател на  Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, Бонка Дечева – председател на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия, д-р Незабравка Стоева – директор на дирекция „Начално и въвеждащо обучение“ в Националния институт на правосъдието и главния секретар на ВСС г-жа Силвия Илиева.

Приветствие към одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи отправиха членовете на ВСС г-жа Даниела Машева и г-н Красимир Шекерджиев, като ги поздравиха за показаните знания,  пожелаха им успех и посочиха, че магистратската професия все още е най-желана.

Конкурсът за 31 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища е обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 04/30.01.2018 г.

След проверка на подадените от кандидатите, съгласно чл. 182, ал. 1 от Закона за съдебната власт документи, до писмен изпит бяха допуснати 675 кандидати, а до устен изпит - 339 от тях. След извършеното от конкурсната комисия класиране, Съдийската колегия одобри с решение по протокол № 24/17.07.2018 г. кандидатите за младши съдии в рамките на обявените 31 конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането. Те заявиха желания за назначаване в 15 окръжни съдилища, вкл. СГС, като най-голям е броят на обявените длъжности в Софийски градски съд -  8.

Конкурсът за 31 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури е обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 03/31.01.2018 г. След съответната проверка до писмен изпит бяха допуснати 748 кандидати, а до устен изпит 361 от тях. След направеното от конкурсната комисия класиране, Прокурорската колегия на ВСС с решение по протокол № 21/18.07.2018 г., одобри кандидатите за младши прокурори в рамките на обявените 31 конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането. Кандидатите заявиха днес желания за назначаване в 23 районни прокуратури, като 5 от тях ще постъпят на свободни длъжности за „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура.

Конкурс за назначаване на младши следователи в окръжните следствени отдели при окръжните прокуратури е обявен от Прокурорската колегия с решение по протокол № 03/31.01.2018 г. След проверка на подадените документи на кандидатите, до писмен изпит са допуснати 605 кандидати, а до устен изпит 224 от тях. Въз основа на направеното от конкурсната комисия класиране, Прокурорската колегия на ВСС с решение по протокол № 21/18.07.2018 г., одобри кандидатите за младши следователи в рамките на обявените 12 конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането. Одобрените кандидати заявиха желания за назначаване на длъжности „младши следовател“ в 8 окръжни следствени отдели към окръжни прокуратури, като най-голям  - 5 е броят на длъжностите в Специализираната прокуратура.

Днес, класираните кандидати заявиха писмено пред членове на Съдийската и на Прокурорската колегии, желанието си за назначаване на длъжностите „младши съдия“, „младши прокурор“ и „младши следовател“ в поредност съобразно бала, като всеки следващ кандидат избираше от останалите незаявени длъжности.

Въз основа на заявените желания, Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС следва да приемат окончателните списъци на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи на заседания съответно на 24 и 25 юли 2018 г.

Съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от ЗСВ одобрените кандидати в едномесечен срок от влизане в сила на решението на съответната колегия на ВСС за приемане на окончателния списък, следва да подадат в деловодството на АВСС декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ. След това съгласно чл. 258 от ЗСВ предстои да преминат деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд