Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На интернет сайта на ВСС е публикуван Регистър на заповедите на административните ръководители по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ

23 юли 2018 година

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет е създаден раздел „Регистър на заповедите на административните ръководители по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ“, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/17.07.2018 г., т. 36. В него в табличен вид и по апелативни райони ще се публикуват заповедите на съответните административни ръководители, с които се определя броенето на сроковете по чл. 61, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, във връзка с чл. 329, ал. 3, т. 8 от Закона за съдебната власт.

Към момента са публикувани заповеди на административните ръководители на Окръжен съд – Видин, Окръжен съд – Бургас, Районен съд – Севлиево, Районен съд – Пещера, Районен съд – Раднево, Административен съд – Добрич и Административен съд – Кюстендил.

Решението на Съдийската колегия е свързано с последното изменение на Гражданския процесуален кодекс (Държавен вестник, бр. 86 от 2017 г.), с което е създадена нова алинея 2 на чл. 61 от ГПК, според която сроковете спират да текат за страните по делата през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. В чл. 329, ал. 3, т. 8 от ЗСВ е посочено, че освен изброените от т. 1 до т. 7 от същата разпоредба, през съдебната ваканция се разглеждат и „други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието“.

При приложението на тази разпоредба и общата формулировка, че сроковете спират по време на съдебната ваканция, би могло да се стигне до объркване и различна практика между съдилищата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд