Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание

24 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ прие окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание, както следва:

 1. Христо Георгиев Иванов – Окръжен съд – Пловдив
 2. Иван Стойнов Иванов  - Окръжен съд – Варна
 3. Диана Иванова Асеникова – Окръжен съд – Бургас
 4. Константина Миткова Христова – Софийски градски съд
 5. Адриана Дичева Атанасова – Софийски градски съд
 6. Светослав Николаев Узунов – Окръжен съд – Пловдив
 7. Калин Кирилов Василев – Окръжен съд – Кюстендил
 8. Роси Петрова Михайлова – Софийски градски съд
 9. Светлозар Димитров Димитров – Софийски градски съд
 10.  Десислава Йорданова Йорданова – Софийски градски съд
 11.  Симона Иванова Лазарова – Софийски градски съд
 12.  Иван Георгиев Киримов – Софийски градски съд
 13. Мария Илчева Илиева – Софийски градски съд
 14. Лилия Методиева Ненова – Окръжен съд – Велико Търново
 15. Боряна Красимирова Иванова – Окръжен съд – София
 16. Николай Светлинов Василев – Окръжен съд – София
 17. Зорница Николова Тухчиева – Окръжен съд – Пловдив
 18. Боряна Огнянова Христова – Окръжен съд – Стара Загора
 19. Ели Асенова Каменова – Окръжен съд – Пазарджик
 20. Красен Пламенов Вълев – Окръжен съд – Бургас
 21. Росица Илиева Василева – Окръжен съд – Пазарджик
 22. Филип Стоянов Радинов – Окръжен съд – Варна
 23. Александър Костадинов Трионджиев – Окръжен съд – Благоевград
 24. Огнян Кирилов Маладжиков – Окръжен съд – Силистра
 25. Светослав Иванов Иванов – Окръжен съд – Велико Търново
 26. Насуф Исмал Насуф – Окръжен съд – Варна
 27. Магдалена Бориславова Младенова – Окръжен съд – Враца
 28. Милуш Руменов Цветанов – Окръжен съд – Хасково
 29. Мария Димчева Иванова – Окръжен съд – Хасково
 30. Юлиана Иванова Толева – Окръжен съд – Сливен
 31. Георги Кирилов Пашалиев – Окръжен съд - Добрич

 

На 20 юли 2018 година кандидатите за младши съдии писмено заявиха желанията си за назначаване по реда на чл. 186, ал. 6 от Закона за съдебната власт  и чл. 28, ал. 5 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Конкурсът за 31 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища бе обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 04/30.01.2018 г., като от  допуснати до писмен изпит 675 кандидати, 339  бяха допуснати до устен изпит.

Съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от ЗСВ одобрените кандидати в едномесечен срок от влизане в сила на решението на съответната колегия на ВСС за приемане на окончателния списък, следва да подадат в деловодството на АВСС декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ. След това съгласно чл. 258 от ЗСВ предстои да преминат деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд