КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 25
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 24 ЮЛИ 2018 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Даниела Марчева, Севдалин Мавров, Стефан Гроздев.
(На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет)
Откриване на заседанието – 11.20 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
46. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Диана Атанасова Хитова - съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, и „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
47. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Диана Атанасова Хитова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
След проведеното явно гласуване с 8 гласа „за“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


РАЗГЛЕЖДА следните точки от дневния ред: 6, 10, 11, 46 и 47.
ОТЛАГА разглеждането на останалите точки от дневния ред за заседанието на Съдийската колегия на ВСС на 18.09.2018 г.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. ОТНОСНО: Приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ, окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание, както следва:
1. Христо Георгиев Иванов – Окръжен съд – Пловдив
2. Иван Стойнов Иванов – Окръжен съд – Варна
3. Диана Иванова Асеникова – Окръжен съд – Бургас
4. Константина Миткова Христова – Софийски градски съд
5. Адриана Дичева Атанасова – Софийски градски съд
6. Светослав Николаев Узунов – Окръжен съд - Пловдив
7. Калин Кирилов Василев – Окръжен съд – Кюстендил
8. Роси Петрова Михайлова – Софийски градски съд
9. Светлозар Димитров Димитров – Софийски градски съд
10. Десислава Йорданова Йорданова – Софийски градски съд
11. Симона Иванова Лазарова – Софийски градски съд
12. Иван Георгиев Киримов – Софийски градски съд
13. Мария Илчева Илиева – Софийски градски съд
14. Лилия Методиева Ненова – Окръжен съд – Велико Търново
15. Боряна Красимирова Иванова – Окръжен съд – София
16. Николай Светлинов Василев – Окръжен съд - София
17. Зорница Николова Тухчиева – Окръжен съд - Пловдив
18. Боряна Огнянова Христова – Окръжен съд – Стара Загора
19. Ели Асенова Каменова – Окръжен съд - Пазарджик
20. Красен Пламенов Вълев – Окръжен съд - Бургас
21. Росица Илиева Василева – Окръжен съд - Пазарджик
22. Филип Стоянов Радинов – Окръжен съд - Варна
23. Александър Костадинов Трионджиев – Окръжен съд - Благоевград
24. Огнян Кирилов Маладжиков – Окръжен съд - Силистра
25. Светослав Иванов Иванов – Окръжен съд – Велико Търново
26. Насуф Исмал Насуф – Окръжен съд - Варна
27. Магдалена Бориславова Младенова – Окръжен съд – Враца
28. Милуш Руменов Цветанов – Окръжен съд - Хасково
29. Мария Димчева Иванова – Окръжен съд - Хасково
30. Юлиана Иванова Толева – Окръжен съд – Сливен
31. Георги Кирилов Пашалиев – Окръжен съд – Добрич
10. ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “б“ от ЗСВ, Нина Иванова Каменова - съдия в Районен съд – Лом, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Нина Иванова Каменова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Лом, считано от 04.08.2018 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

46. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Диана Атанасова Хитова - съдия във Върховния касационен съд с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.
47. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Диана Атанасова Хитова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, считано от 06.08.2018 г.

Закриване на заседанието – 11.25 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. 

Публикуван на :
24.07.2018г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд