Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Враца, с която се налага дисциплинарно наказание „забележка“ на Галина Павлова – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Враца

25 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, наложеното със Заповед № 48/31.05.2018 г., на Десислав Начков - административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“ на Галина Ненкова Павлова – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Враца.

Заповедта на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Враца, ведно с решението на ВСС ще бъдат приложени към кадровото досие на следователя.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд