Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие окончателния списък на одобрените кандидати за младши прокурори и младши следователи по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание

25 юли 2018 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ прие окончателния списък на одобрените кандидати за младши прокурори и младши следователи по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание, както следва:

МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

1. Росица Тошкова Константинова – Софийска районна прокуратура

2. Елена Георгиева Николова – Районна прокуратура – Русе

3. Ивайло Христов Димитров – Софийска районна прокуратура

4. Калина Стоянова Гроздева – Районна прокуратура – Велико Търново

5. Симеон Петров Съркьов – Районна прокуратура – Елин Пелин

6. Мирослав Александров Георгиев – Районна прокуратура – Ловеч

7. Георги Петков Иванов – Софийска районна прокуратура

8. Петя Иванова Атанасова – Софийска районна прокуратура

9. Стойчо Делев Стойчев – Районна прокуратура – Казанлък

10. Ина Кънчева Райчева – Софийска районна прокуратура

11. Васко Симеонов Пашев – Районна прокуратура – Габрово

12. Маруся Василева Димитрова – Районна прокуратура – Пловдив

13. Виолета Здравкова Ангелова – Районна прокуратура – Бургас

14. Анелия Йорданова Ангелова – Районна прокуратура – Хасково

15. Христофор Пламенов Рачев – Районна прокуратура – Перник

16. Ина Наскова Бончева – Районна прокуратура – Ботевград

17. Анна Николаева Христова – Районна прокуратура – Ботевград

18. Богомила Николаева Колева – Районна прокуратура – Бургас

19. Наталия Георгиева Илиева – Районна прокуратура – Кюстендил

20. Нели Венциславова Стойчева – Районна прокуратура – Враца

21. Димитър Петров Димитров – Районна прокуратура – Варна

22. Александра Захариева Христова – Районна прокуратура – Варна

23. Кристиян Димитров Петров – Районна прокуратура – Разград

24. Петко Николов Попов – Районна прокуратура – Варна

25. Петър Иванов Чираков – Районна прокуратура – Ямбол

26. Валерия Симеонова Златева – Районна прокуратура – Добрич

27. Десислава Илиянова Садова – Районна прокуратура – Свиленград

28. Нено Генчев Димов – Районна прокуратура – Смолян

29. Стефка Атанасова Янкова – Котрулева – Районна прокуратура – Гоце Делчев

30. Кирил Петков Русев – Районна прокуратура – Шумен

31. Златина Борисова Иванова – Районна прокуратура – Видин

 

МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

1. Елица Венциславова Точева – Следствен отдел в Софийска

градска прокуратура

2. Калоян Красимиров Кондев – Следствен отдел в

Специализирана прокуратура

3. Диана Пламенова Георгиева – Окръжен следствен отдел в

Окръжна прокуратура – Пловдив

4. Иван Минев Кайряков – Окръжен следствен отдел в Окръжна

прокуратура – Стара Загора

5. Марина Иванова Лачева – Николова – Следствен отдел в

Специализирана прокуратура

6. Цветелина Стоянова Цанева – Андреева – Окръжен следствен

отдел в Окръжна прокуратура – Силистра

7. Мая Петрова Петкова – Окръжен следствен отдел в Окръжна

прокуратура – Добрич

8. Калоян Жанов Киров – Следствен отдел в Специализирана

прокуратура

9. Кирил Петков Петков – Следствен отдел в Специализирана

прокуратура

10. Валентин Йорданов Славейков – Окръжен следствен отдел в

Окръжна прокуратура – Сливен

11. Галя Димитрова Николова – Щрасер – Следствен отдел в

Специализирана прокуратура

12. Мария Кирилова Арсенова – Окръжен следствен отдел в

Окръжна прокуратура – Ямбол.

На 20 юли 2018 година кандидатите за младши прокурори и младши следователи писмено заявиха желанията си за назначаване по реда на чл. 186, ал. 6 от Закона за съдебната власт  и чл. 28, ал. 5 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Конкурсите за 31 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и 12 длъжности „младши следователи“ в окръжните следствени отдели при окръжните прокуратури бяха обявени с решения на Прокурорската колегия по протокол № 03/31.01.2018 г. След съответна проверка до писмен изпит бяха допуснати:

         -  748 кандидати за младши прокурори, от които до устен изпит 361 и

         - 605 кандидати за младши следователи, от които до устен изпит 224.

Съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от ЗСВ одобрените кандидати в едномесечен срок от влизане в сила на решението на съответната колегия на ВСС за приемане на окончателния списък, следва да подадат в деловодството на АВСС декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ. След това съгласно чл. 258 от ЗСВ предстои да преминат деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд