Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС взе решения за оптимизиране на съдебната администрация в Окръжна прокуратура – Ямбол, Окръжна прокуратура – Сливен и Районна прокуратура – Сливен

25 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „административен секретар“ в една щатна бройка за длъжност „съдебен администратор“ в щата на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Мотивите за решението са: обемът на дейността, свързана с организацията и ръководството на работата на съдебните служители, както и фактът че във всички останали окръжни прокуратури е утвърдена длъжност „съдебен администратор“, а в някои прокуратури са утвърдени и двете длъжности - „административен секретар“ и „съдебен администратор“.

С решения от днес, Прокурорската колегия, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, съкрати една заета щатна бройка за длъжност „куриер“ по щата на Окръжна прокуратура – Сливен и разкри една щатна бройка за длъжност „призовкар“ по щата на Районна прокуратура – Сливен.

Натовареността на Окръжна прокуратура – Сливен е ниска – 1.03, под средната за страната за 2017 г. – 1.14, а съотношението бр. магистрати/бр. служители – 1:1.44 е по-високо от средното за страната – 1:1.28. Същевременно натовареността на Районна прокуратура – Сливен е висока.  Съотношението бр. магистрати/бр. служители – 0.88 при средно за страната – 1.3 и липсва възможност за вътрешна трансформация на налични щатни бройки.

Със заповед на главния прокурор от м. януари 2018 г. една щ. бройка за длъжността „шофьор-призовкар“ е преразпределена от щата на Районна прокуратура – Сливен в щата на Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия даде 7-дневен срок на административните ръководители на Окръжна прокуратура – Сливен и Районна прокуратура – Сливен, от получаване на настоящото решение, при възможност да приложи процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебният служител, чиято бройка е съкратена и разкрита нова в Районна прокуратура – Сливен. На административния ръководител на Окръжна прокуратура – Сливен е указано при липса на възможност за приложението на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ да предприеме действия по прекратяване на трудовите правоотношения със съдебния служител, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро от КТ и закрила при уволнение по чл. 333 от КТ.

Прокурорската колегия отхвърли искането за увеличаване щатната численост на Районна прокуратура – Велики Преслав с 0,5 щ. бр. за длъжност „старши специалист – счетоводител“ с мотиви, че предвид общия утвърден щат и обема на дейност по финансово-счетоводното обслужване на прокуратурата, не може да се осигури достатъчна заетост на цялата щатна бройка за исканата длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд