Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийския районен съд

31 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 9 гласа „за“ и нито един „против“ не образува дисциплинарно производство, по предложение на ИВСС в частта относно допуснатото бездействие от страна на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийския районен съд, по 120 наказателни дела от датата на обявяване за решаване до 10.07.2017 г., поради наличие на друго дисциплинарно производство за същото дисциплинарно нарушение.

На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията образува дисциплинарно производство по останалата част от предложението на ИВСС, относно наказателни дела с постановени актове след законовия срок, за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослав Петров – съдия в СРС. Решението е взето единодушно с 9 гласа подкрепа.

Двете решения са съобразени с изразеното от Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ становище по внесеното от ИВСС предложение. То е направено, въз основа на Акт за резултати от извършена проверка в Софийския районен съд – наказателно отделение. В предложението се твърди, че съдия Петров не е спазил сроковете, предвидени в процесуалните закони за изготвяне на съдебните актове по разпределените дела и е допуснал дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Боян Магдалинчев и Драгомир Кояджиков – членове и Олга Керелска – докладчик и председател.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд