Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Виктор Богданов Георгиев за изпълняващ функциите „председател“ на Окръжен съд – Перник

31 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на СК по протокол № 45/07.11.2017 г., Виктор Богданов Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Перник, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Окръжен съд - Перник, считано от 02.08.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Решението е взето единодушно с 9 гласа „за“.

Кандидатурата е предложена от Комисията по атестирането и конкурсите, предвид изтичащия на 01.08.2018 г. мандат на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Перник. Предложението е мотивирано с установеното старшинство на съдия Виктор Георгиев спрямо другия заместник на административния ръководител.

Колегията преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Елена Крумова Николова-Стоилова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник, на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Перник, считано от 02.08.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд