КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 26
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 31 ЮЛИ 2018 г.
 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Даниела Марчева, Севдалин Мавров
На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.35 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
4. Проект на решение по молбата на Таня Атанасова Радуловска за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Дряново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Перник, поради изтичащ мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Елена Крумова Николова – Стоилова – административен ръководител на Окръжен съд – Перник на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Перник.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Дупница.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд – Кюстендил за изменение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/26.06.2018 г., т. 9.13, за назначаване на Мария Емилова Антова – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за извънредно атестиране на Венета Стоянова Георгиева - съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за извънредно атестиране на Мариана Мавродиева Мавродиева - съдия в Окръжен съд - Стара Загора.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за извънредно атестиране на Филип Владимиров Владимиров - съдия в Окръжен съд – София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за извънредно атестиране на Емилия Георгиева Донкова - Найчева - заместник - административен ръководител -заместник председател на Окръжен съд - София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Предложение с вх. № ВСС-8099/26.06.2018 г. от Инспектората към Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. НЕ ОБРАЗУВА дисциплинарно производство по предложението на Инспектората към Висшия съдебен съвет в частта относно допуснатото бездействие от страна на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд, от датата на обявяване за решаване до 10.07.2017 г. по делата, описани от № 1 до № 101 вкл. от Таблица 1, № 112, № 117-№118 вкл., № 120 -№ 134 вкл. от Таблица 2, № 27-№ 29 вкл.от Таблица 3, поради наличие на друго дисциплинарно производство за същото дисциплинарно нарушение.
1.2. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО по останалата част от предложението на Инспектората към ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд.
1.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Олга Керелска, Драгомир Кояджиков, Боян Магдалинчев.
1.4. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Олга Керелска.
2. ОТНОСНО: Предложение с вх. № ВСС-8100/26.06.2018 г. от Инспектората към Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Николай Белев Василев – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Николай Белев Василев – съдия в Софийски районен съд.
2.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев, Боян Новански.
2.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Севдалин Мавров.
3. ОТНОСНО: Предложение с вх. № ВСС-8101/26.06.2018 г. от Инспектората към Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийски районен съд.
3.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Стефан Гроздев, Вероника Имова, Даниела Марчева.
3.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Стефан Гроздев.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

4. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Таня Атанасова Радуловска от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.09.2018 г.
4.1. ВЪЗЛАГА на Таня Атанасова Радуловска ДА ДОВЪРШИ започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
5. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Дряново

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия.
(в обсъждането и гласуването не участва Атанаска Дишева, поради направен отвод)
6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по Протокол № 45/07.11.2017 г., Виктор Богданов Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд - Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Окръжен съд - Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 02.08.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Елена Крумова Николова-Стоилова – административен ръководител – председател на Окръжен съд - Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на заеманата преди избора й за административен ръководител длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 02.08.2018 г.
8. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дупница

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката.
9. ОТНОСНО: Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд – Кюстендил за изменение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/26.06.2018 г., т. 9.13, за назначаване на Мария Емилова Антова – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

След проведеното гласуване и при получения резултат: 4 гласа „за“ и 4 гласа „против“ не взе решение.
10. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Венета Стоянова Георгиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Венета Стоянова Георгиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
11. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Мариана Мавродиева Мавродиева - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариана Мавродиева Мавродиева - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
12. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Филип Владимиров Владимиров - съдия в Окръжен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Филип Владимиров Владимиров - съдия в Окръжен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
13. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Емилия Георгиева Донкова-Найчева - заместник - административен ръководител -заместник председател на Окръжен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емилия Георгиева Донкова-Найчева - заместник - административен ръководител -заместник председател на Окръжен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

Закриване на заседанието – 10.40 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. 

Публикуван на :
31.07.2018г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд