ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 13 септември 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Обсъждане проект на бюджет на съдебната власт за 2019 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2020 г. и 2021 г., внесени от министъра на правосъдието.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение за определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в Конференция за електронно правосъдие 2018 „Електронни съдилища в Европа”, която ще се проведе на 5 и 6 декември 2018 г. в гр. Виена, Австрия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
* * * *
3. Проект на решение за даване на мандат за гласуване на позицията на Висшия съдебен съвет относно статута на Националния съвет на съдебната власт на Полша в Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) и измененията в Устава на ЕМСС във връзка с Брексит, по време на извънредното Общо събрание на ЕМСС, което ще се проведе на 17 септември 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
* * * *
4. Проект на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 46 от Протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.
Внася: Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет
5. Доклад относно необходимост от определяне на длъжностно лице по защита на личните данни съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД) и публикуване на интернет сайта на Висшия съдебен съвет на информация в изпълнение чл. 12 от ОРЗД.
Внася: Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
7 септември 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд