ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
18 септември 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 46/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
2. Произнасяне по определение на дисциплинарен състав за обединяване производствата по д.д. № 22/2018 г. и д.д. № 23/2018 г. по описа на ВСС (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Дисциплинарен състав

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. Изслушване на Валентин Димитров Бойкинов – съдия в Софийския градски съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за периодично атестиране (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Изслушване на Елица Йорданова Стоянова – съдия в Окръжен съд – Добрич, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Изслушване на Нина Стойчева Янакиева – съдия в Софийския градски съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за извънредно атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. Проект на решение по заявлението на Яна Димитрова Колева за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Бургас, назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас и определяне на изпълняващ функциите на „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дряново (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 26/31.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дупница (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 26/31.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол
№ 18/05.06.2018 г. (обн. в ДВ, бр. 50/15.06.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по заявлението на Силвия Петрова Димитрова – съдия в Административен съд – Враца, за преназначаване на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, във връзка с влязло в сила решение № 9843/18.07.2018 г. по адм. дело № 5583/2018 г. на Върховния административен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за съкращаване на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Асеновград за увеличаване щатната численост на съда с 1 (една) длъжност „съдия“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Предложение за оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ за дейността на Камен Василиев Иванов – съдия в Апелативен съд – София, член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. – 03.10.2017 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Варна за предварително атестиране на Неделина Евгениева Маринова – Парашкевова – съдия в Районен съд – Варна (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд – Варна), (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Търговище за предварително атестиране на Йоана Николаева Вангелова – съдия в Районен съд – Варна (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд – Търговище), (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Варна за предварително атестиране на Пламен Петев Танев – съдия в Районен съд – Варна (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд – Варна), (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Велико Търново за предварително атестиране на Илина Венциславова Джукова – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Софийския градски съд за предварително атестиране на Богдан Русев Русев – съдия в Софийския районен съд (към момента на предложението младши съдия в Софийския градски съд), (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – София за предварително атестиране на Невена Пламенова Великова – съдия в Районен съд – Сливница (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд – София), (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Хасково за предварително атестиране на Радина Василева Хаджикирева – младши съдия в Окръжен съд – Хасково (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Пазарджик за предварително атестиране на Магдалена Георгиева Татарева – младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив за предварително атестиране на Николай Диянов Голчев – съдия в Районен съд – Пловдив (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд – Пловдив), (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Кърджали за предварително атестиране на Поля Петрова Сакутова – съдия в Районен съд – Пловдив (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд – Кърджали), (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Пазарджик за предварително атестиране на Мария Ангелова Ненова – младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив за предварително атестиране на Георги Росенов Гетов – съдия в Районен съд – Пловдив (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд – Пловдив).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение за извънредно атестиране на Албена Георгиева Александрова – Миронова – и. ф. административен ръководител на Районен съд – Лом (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение за извънредно атестиране на Златина Пламенова Личева – Денева – съдия в Районен съд – Горна Оряховица (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Ловеч за периодично атестиране на Васил Анастасов Анастасов – съдия в Окръжен съд – Ловеч (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Елхово за периодично атестиране на Доротея Петкова Янкова – съдия в Районен съд – Елхово (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение по предложението на Николай Свиленов Стоянов – съдия в Районен съд – Варна за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в ОС“ (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Добрич за повишаване на Галя Иванова Митева – съдия в Районен съд – Добрич, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение по предложението на Антон Николаев Урумов – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение по предложението на Величка Велева Маринкова – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение по предложението на Николай Стоименов Николов – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Проект на решение по предложението на Петър Иванов Гунчев – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас за повишаване на Евгени Мирославов Узунов – административен ръководител на Районен съд – Несебър, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
38. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за повишаване на Даниела Петрова Попова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Сливен за повишаване на Стефка Тодорова Михайлова – Маринова – съдия в Окръжен съд – Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

40. Предложение за откриване на процедура за преместване на 16 (шестнадесет) съдии от районни съдилища, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, в Софийския районен съд – Гражданско отделение (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
41. Проект на решение относно обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
42. Предложение за съкращаване на 11 (единадесет) свободни щатни длъжности „съдия“ в окръжните съдилища, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ и разкриване на 8 (осем) щатни длъжности „съдия“ в Софийския градски съд и 3 (три) щатни длъжности „съдия“ в Специализирания наказателен съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
43. Предложение от административния ръководител на Районен съд – Свищов относно прекратяване командироването в Софийския районен съд на Мария Станчева Димитрова – съдия в Районен съд – Свищов (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
44. Предложение от административния ръководител на Районен съд – Пещера и административния ръководител на Окръжен съд – Пазарджик относно прекратяване командироването в Софийския районен съд на съдия Лилия Терзиева – Владимирова (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
* * * * *
45. Декларация на съдиите от Софийския районен съд,
вх. № ВСС-9202/16.07.2018 г. (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Лозан Панов – председателстващ Съдийската колегия на ВСС

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

46. Проект на решение за приемане на доклад от Мариета Неделчева – и. ф. административен ръководител на Специализирания наказателен съд и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, от участието в 24-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 23 – 25.05.2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Дирекция „Международна дейност“
47. Проект на решение за приемане на доклад от националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела от участие в 70-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 25 – 26.06.2018 г. в гр. София (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.).
Внася: Дирекция „Международна дейност“
48. Представени кандидатури на съдии за участие в процедура на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF – B – 2, с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерството на външните работи – 19.09.2018 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност“

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
ЛОЗАН ПАНОВ
 

 

Публикуван на
13 септември 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд