Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС поправи очевидна фактическа грешка в решение по т. 46 от Пр. № 21/19.07.2018 г., възложи на главния секретар да определи длъжностно лице по защита на личните данни и одобри информация по реда на Общия регламент защита на личните данни

13 септември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 34, ал. 4 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация допусна поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 46 от Протокол № 21/19.07.2018 г., като изразът по „т. 21.2 от Протокол 27/01.07.2009 г.“ се заменя с по "д. т. 7 от Протокол № 43/07.11.2013 г.“ С посоченото решение Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт, приети с решение на ВСС по Протокол 43/07.11.2013 г.

С решение от днес, Пленумът на ВСС възложи на главния секретар на ВСС, в изпълнение на разпоредбата на чл. 37 от Общия регламент за защита на личните данни, да определи длъжностно лице по защита на личните данни от състава на администрацията на ВСС и го упълномощи да уведоми Комисията по защита на личните данни за взетото решение. Пленумът на ВСС одобри проекта на информацията по чл. 13 и 14 и всякаква комуникация по чл. 15-22 и чл. 34 от Общия регламент за защита на личните данни, която ще се публикува на интернет сайта на ВСС в нов раздел „Защита на личните данни“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд