ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 
19 септември 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура
Кандидати:
- Бойко Йорданов Атанасов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
- Емилия Михайлова Русинова - административен ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен
Кандидат:
- Пламен Петков Петков - прокурор в Районна прокуратура - Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. Произнасяне по определение на дисциплинарен състав за обединяване производствата по д.д. № 26/2018 г. и д.д. 19/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
4. Справка относно дисциплинарни дела на Прокурорската колегия на ВСС за периода 01.01.2018 г. – 31.07.2018 г.
Внася: Главен прокурор

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

5. Проект на решение по предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” в районните прокуратури, съгласно обявения конкурс с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 40/13.12.2017 г. (обн. в ДВ бр. 04/09.01.2018 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по заявлението на Петя Любомирова Пешева - Манолова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1 , т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по молбата на Росица Симеонова Захариева за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура - Стара Загора, на основание чл. 165, ал. 1 , т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за определяне на Радослав Богомилов Лазаров - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна, за изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура - Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив относно кадрови промени в рамките на щатната численост на Районна прокуратура - Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Годишен отчетен доклад за 2017 г. по Концепцията за стратегическо управление на Апелативна прокуратура - Бургас от Любомир Георгиев Петров - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Ямбол за предварително атестиране на Марина Красимирова Куртева - прокурор в Районна прокуратура – Ямбол (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Ямбол).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Перник за предварително атестиране на Емилия Емилова Ганева - прокурор в Районна прокуратура - Перник (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Перник).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Емил Траянов Георгиев - прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на Георги Викторов Палански - административен ръководител на Районна прокуратура - Мездра, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Мездра за периодично атестиране на Любен Владимиров Владинов - прокурор в Районна прокуратура - Мездра.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на заместник-административния ръководител на Окръжна прокуратура - Благоевград за периодично атестиране на Цветанка Валентинова Асенова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Заповед на Главния прокурор за свикване на Общо събрание на прокурорите от Върховна административна прокуратура за избор на член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по представени кандидатури на прокурори и следователи за участие в процедура на Европейската комисия (ЕК) за подбор на командировани национални експерти (КНЕ) в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-B-2, с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните работи (МВнР) - 19.09.2018 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
* * * * *
19. Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за І шестмесечие на 2018 г.
Внася: Главен прокурор
20. Справка за актуалната щатна численост на прокурори, следователи и военни следователи в Прокуратурата на Република България към 01.09.2018 г.
Внася: Главен прокурор

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
14 септември 2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд