ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕД ВСС
 ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 - вх.№ /дата ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 - вх.№ /дата ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 3 - вх.№ /дата ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 4 - вх.№ /дата
Валентин Ангелов директор на дирекция ВСС-6783/07.06.2018 ВСС-6803/07.06.2018
ВСС-5920/15.05.2019
   
Валентин Томов държавен вътрешен одитор ВСС-6794/07.06.2018 ВСС-6820/07.06.2018
ВСС-5716/10.05.2019
   
Галина Петронова главен вътрешен одитор   ВСС-6550/05.06.2018
ВСС-5893/14.05.2019
   
Иво Иванов държавен вътрешен одитор   ВСС-6577/05.06.2018
ВСС-5954/15.05.2019
   
Калина Маринова старши вътрешен одитор   ВСС-6932/08.06.2018
ВСС-5895/14.05.2019
  ВСС-8590/05.07.2018
Радослав Митов старши вътрешен одитор ВСС-6833/07.06.2018 ВСС-6551/05.06.2018
ВСС-5894/14.05.2019
   
Силвия Илиева главен секретар ВСС-8151/28.06.2018 ВСС-9743/26.07.2018
ВСС-5318/24.04.2019
ВСС-9043/17.07.2019
  ВСС-13318/05.11.2018
Николай Найденов и.д. главен секретар ВСС-8898/15.07.2019      
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд