ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 20 септември 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Проект на решение за безвъзмездно придобиване за управление на 4 броя гаражи, за нуждите на Административен съд гр. Сливен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

2. Проект на решение за възлагане стопанисването на недвижим имот, находящ се в гр. София, ул. „Черковна” № 90.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
3. Проект на решение за възлагане стопанисването на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 2.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
4. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до общини за предоставяне безсрочно на имоти – общинска собственост в управление на ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
5. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да изрази становище пред министъра на регионалното развитие и благоустройството относно отпаднала необходимост за имот на съдебната власт, находящ се в гр. Разлог.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
6. Проект на решение за упълномощаване на дирекция „Бюджет и финанси” за отписване на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, от баланса на ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
7. Проект на решение за изменение на решение по т. 45.4. и т. 45.5. по протокол № 28/21.09.2017 г. на Пленума на ВСС, с което на административния ръководител на Софийска градска прокуратура е предоставен за ползване и е възложено стопанисването на имот – частна държавна собственост в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 185.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
8. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор № ВСС-2452/16.02.2017 г. с кмета на община Велинград.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
9. Проект на решение относно допълнителни споразумения /анекси/ към договори рег. № 93-00-150/17.03.2016 г. и рег. № ВСС-12167/11.09.2017 г. за предоставяне безвъзмездно и безсрочно право на управление върху имоти – общинска собственост в гр. Тервел.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

10. Проект на решение по предложение от НИП за отмяна на решение по протокол № 45/25.10.2012, т. 8 или утвърждаване на проект на договор за първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
11. Проект на решение за определяне на участници от страна на Висшия съдебен съвет в предстояща среща с представители на Европейската комисия в рамките на експертна мисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО), на 5 октомври 2018 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
12. Актуализирана информация за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) и актуализирана информация за изпълнението на мерките, от компетентност на ВСС, по Пътната карта по Мярка 13 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г., в рамките на МСО, към 10 септември 2018 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
17 септември 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд