Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕПОДАЛИ В СРОК ПРЕД ВСС
 ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ВИД НА НЕПОДАДЕНАТА В СРОК ДЕКЛАРАЦИЯ
Няма неподали лица
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд