Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага Пленумът да разкрие 6 длъжности „съдия“ в Софийския градски съд, 2 длъжности „съдия“ в Специализирания наказателен съд и 1 длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд

18 септември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, на Пленума на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 11 свободни длъжности „съдия“ в окръжните съдилища. По становище на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК се предлага да бъде съкратена по една свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Перник; в Окръжен съд – Хасково; в Окръжен съд – Пазарджик; в Окръжен съд – Ямбол; и в Окръжен съд – Плевен, както и по 2 свободни щатни бройки за длъжността „съдия“ в Окръжен съд - Силистра и в Окръжен съд – Велико Търново.

По инициатива на КСКНСС Съдийската колегия на ВСС предлага на Пленума на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ да разкрие шест щатни длъжности „съдия“ в Софийския градски съд. Предлага се също Пленумът да разкрие две щатни длъжности „съдия“ в Специализирания наказателен съд и една за Апелативния специализиран наказателен съд. Предложенията се внасят в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 20.09.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

КСКНСС мотивира предложението със значително по-високата натовареност на Специализирания наказателен съд и на Софийския градски съд, спрямо останалите окръжни съдилища. Посочва се, че СГС разглежда 40% от делата, подсъдни на всички окръжни съдилища, като за 2017 г. са разгледани общо 44 970 броя дела, от които 37 942 броя са граждански и търговски. Общата натовареност на съда е над 2,5 пъти над средната за нивото – 22,85 броя дела, при средна за окръжните съдилища 8,63 броя. Съществен проблем на съда е високата натовареност на гражданските и търговски съдии, спрямо колегите им от другите съдилища. Те са с три пъти по-висока натовареност - 25,50 броя дела месечно на един съдия, при 8,64 средна за нивото.

През 2017 г. Специализираният наказателен съд е с натовареност по щат 31,14 броя дела за разглеждане месечно на един съдия. Съдът е разгледал общо 7099 броя дела, от които 329 наказателни общ характер дела и 6 770 броя частни наказателни дела. През миналата година е отбелязан 47% ръст на постъпилите наказателни общ характер дела спрямо предходната година.

В хода на обсъждането бе отбелязано, че в последните пет години е установена трайна тенденция на намаляване на делата в окръжните съдилища. Посочено бе, че концентрирането на дела за разглеждане в столичните съдилищата, следва социално-демографското развитие на страната. Отчетено бе, че мярката засяга свободни съдийски длъжности и съкращаването им няма да доведе до увеличаване на натовареността на магистратите в посочените съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд