Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия не прекрати командироването на съдия Мария Станчева Димитрова в Гражданско отделение на Софийския районен съд

18 септември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не уважи направеното от  административния ръководител на Районен съд – Свищов, предложение за прекратяване на командироването на съдия Мария Станчева Димитрова в Гражданско отделение на Софийския районен съд.

Колегията взе предвид посочените от комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, въз основа на Анализа на натовареността на съдилищата през 2017 г., данни за по-ниска натовареност на Районен съд – Свищов, спрямо Софийския районен съд. Те сочат, че натовареността по щат в Районен съд - Свищов по брой дела за разглеждане е 41,38, а за Софийския районен съд – 64,69, при средна за страната 46,06. Действителната натовареност на Районен съд – Свищов е 55,17 по брой дела за разглеждане, при 79,39 брой дела в СРС, при средна за страната 53,05. Към 26.06.2018 г. съдът има за разглеждане 958 дела, като натовареността по щат към делата за разглеждане е 39,93 броя, а спрямо свършените дела – 32,79 броя. Действителната натовареност към тази дата спрямо делата за разглеждане е 50,42 броя, а към свършените дела – 41,42 броя.

КСКНСС се мотивира също с откритата процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преместване на 1 щатна длъжност „съдия“ от Районен съд – Свищов, в Софийския районен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд