Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати командироването на Лилия Терзиева-Владимирова в Софийския районен съд

18 септември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 18 от Закона за съдебната власт, прекрати командироването в Софийския районен съд на Лилия Георгиева Терзиева-Владимирова, съдия в Районен съд – Пещера. Решението е прието с 9 гласа „за“ и 1 глас „против“.

Предложение за това е направено от административния ръководител – председател на Районен съд – Пещера, и от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик.

Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК мотивира решението с установената висока натовареност в Районен съд – Пещера, значително над средната за страната. Посочено бе, че там в момента работят само 3-ма магистрати. Данните в Анализа за натовареността на съдилищата през 2017 г., приет от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 17/29.05.2018 г., сочат действителна натовареност на Районен съд – Пещера 77,60 броя дела за разглеждане при 53,05 броя средно за районните съдилища. Данните за първите пет месеца на 2018 г. показват по-висока натовареност на съдия в Районен съд – Пещера, спрямо Софийския районен съд. Отчетена е месечна натовареност на един съдия 108 броя спрямо делата за разглеждане, и 91 броя спрямо свършените дела. Тази свръхнатовареност в Районен съд – Пещера, мотивира необходимостта от допълнително кадрово обезпечаване на този орган на съдебната власт.

Беше приета и „Декларация на съдиите от СРС относно командированите колеги“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд