Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Справка относно дисциплинарните дела за периода 01.01.2018 г. – 31.07.2018 г.

19 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение  Справка относно дисциплинарните дела на Колегията за периода 01.01.2018 г. – 31.07.2018 г.

Образуваните дисциплинарни производства за периода са общо 22, от които две са образувани по предложение на главния прокурор на Република България. По предложение на административни ръководители на прокуратури са образувани 17 дисциплинарни производства и не е образувано едно дисциплинарно производство. По предложение на ИВСС са образувани три дисциплинарни производства.

Решените дисциплинарни производства през 2018 г. са четири, като производството по едно от тях е прекратено, поради освобождаване на дисциплинарно привлеченото лице от длъжността „прокурор“.

Висящите дисциплинарни производства пред Прокурорската колегия към 31.07.2018 г. са общо 24.

С решения на Прокурорската колегия са обединени производствата по:

Две дисциплинарни дела в едно общо производство, което да продължи по  д.д. № 1/2018 г. и две дисциплинарни дела в едно общо производство, което да продължи по д.д. № 7/2018 г.

Внесените в Прокурорската колегия заповеди, издадени от административни ръководители за налагане на наказание „забележка“ са осем, като една е отменена с решение на Прокурорската колегия, а една не е разгледана. Обявени за решаване са пет дисциплинарни дела.

Внесените в Прокурорската колегия заповеди, издадени от административни ръководители на основание чл. 327 ЗСВ са 14, от тях една е оставена без уважение, една е върната на административния ръководител за окомплектоване с цялата преписка по издаване на акта, а останалите са приети за сведение.

Справката е изготвена въз основа на базата данни в регистъра на дисциплинарните производства по ЗСВ за 2017 г. и 2018 г., отчети на Комисия „Дисциплинарна дейност“ към Прокурорската колегия на ВСС, преписки на отдел 06 „Административен“ при ВКП и решения на Прокурорската колеги на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд