КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 27
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 18 СЕПТЕМВРИ 2018 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – Председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Боряна Димитрова, Вероника Имова, Олга Керелска
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9,35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 9.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
49. Проект на решение по заявление за освобождаване на Петя Николаева Колева - Рушанова от длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд и преназначаване на длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 46/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА произнасянето по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 46/2017 г. по описа на ВСС за заседанието на Съдийската колегия на 25 септември 2018 г.
2. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарен състав за обединяване производствата по д.д. № 22/2018 г. и д.д. № 23/2018 г. по описа на ВСС (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИСЪЕДИНЯВА дисциплинарно дело № 23/2018 г. към дисциплинарно дело № 22/2018 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Атанас Атанасов Додов-съдия в Софийски районен съд, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 ЗСВ, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 22/2018 г.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. ОТНОСНО: Изслушване на Валентин Димитров Бойкинов – съдия в Софийския градски съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за периодично атестиране (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Валентин Димитров Бойкинов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
3.2. УВАЖАВА възражението на Валентин Димитров Бойкинов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” срещу изготвената му комплексна оценка за периодично атестиране като определя както следва:
- в ч.VI, т.1 на ЕФА, по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“ – 20 /двадесет/ точки;
- в ч.VI, т.2 на ЕФА, по критерия „Умения за анализ на правнорелевантните факти“- 20/двадесет/ точки;
- в ч.VI, т.3 на ЕФА, по критерия „Умения за оптимална организация на работата“- 15/петнадесет/ точки;
3.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Валентин Димитров Бойкинов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
3.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" - 99 (деветдесет и девет) точки на Валентин Димитров Бойкинов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
4. ОТНОСНО: Изслушване на Елица Йорданова Стоянова – съдия в Окръжен съд – Добрич, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Елица Йорданова Стоянова - съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
4.2. УВАЖАВА възражението на Елица Йорданова Стоянова - съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране, като определя както следва:
- в ч.VI, т.2 на ЕФА, по критерия „Умения за анализ на правнорелевантните факти“- 20/двадесет/ точки;
4.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Елица Йорданова Стоянова - съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
4.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" - 99 (деветдесет и девет) точки на Елица Йорданова Стоянова - съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
5. ОТНОСНО: Изслушване на Нина Стойчева Янакиева - съдия в Софийски градски съд, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за извънредно атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Нина Стойчева Янакиева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
5.2. УВАЖАВА възражението на Нина Стойчева Янакиева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” срещу изготвената й комплексна оценка за извънредно атестиране, като определя както следва:
- в ч.VI, т.1 на ЕФА, по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“ – 20 /двадесет/ точки;
- в ч.VI, т.2 на ЕФА, по критерия „Умения за анализ на правнорелевантните факти“- 20/двадесет/ точки;
5.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Нина Стойчева Янакиева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
5.4. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра" – 99 (деветдесет и девет) точки на Нина Стойчева Янакиева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. ОТНОСНО: Проект на решение по заявлението на Яна Димитрова Колева за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Бургас, назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас и определяне на изпълняващ функциите на „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Бургас

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, Яна Димитрова Колева от заеманата длъжност „административен ръководител – председател” на Районен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението.
6.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Яна Димитрова Колева, на заеманата преди избора й за административен ръководител длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението,.
6.3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., Георги Христов Иванов – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд – Бургас, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд – Бургас, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ОТНОСНО: Проект на решение за oткриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
7.1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Бургас - свободна длъжност;
7.1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград - свободна длъжност;
7.1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня - свободна длъжност;
7.1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград - свободна длъжност;
7.1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай - свободна длъжност;
7.1.6. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик - изтичащ мандат;
7.1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Белоградчик – изтичащ мандат;
7.1.8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Елин Пелин - изтичащ мандат;
7.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
7.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дряново (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 26/31.07.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

8.1. След проведеното гласуване и при получен резултат 4 гласа "за" не взе решение за разкриване на нова длъжност "съдия" в Районен съд-Дряново.
8.2. След проведеното гласуване и при получен резултат 6 гласа "за" не взе решение за определяне на Мариета Спасова Спасова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дряново.
9. /ОТТЕГЛЕНА/
10. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. 18/05.06.2018 г. (обн. в ДВ 50/15.06.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
10.1. Окръжен съд - Перник – 11.10. 2018 г.
10.2. Районен съд - Дупница – 11.10. 2018 г.
11. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с влязло в сила решение № 9843/18.07.2018 г. по адм. дело №5583/2018 г. на Върховния административен съд, Силвия Петрова Димитрова - съдия в Административен съд - Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „съдия“ в Административен съд - София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. ОТНОСНО: Проект на решение за съкращаване на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ПРИЕМА предложението на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия за съкращаване на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево
13. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Асеновград за увеличаване щатната численост на съда с 1 (една) длъжност „съдия“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на административния ръководител – председател на Районен съд – Асеновград за увеличаване щатната численост на Районен съд - Асеновград с 1 (една) нова длъжност „съдия“.
14. ОТНОСНО: Предложение за оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ за дейността на Камен Василиев Иванов – съдия в Апелативен съд – София, член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. – 03.10.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Камен Василиев Иванов - съдия в Апелативен съд - София, за участието му в дейността на Съдийската колегия, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган по чл. 30, ал. 5 от ЗСВ и чл. 30а от ЗСВ.
14.2. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Камен Василиев Иванов - съдия в Апелативен съд - София, за участието му в дейността на колективния орган, в изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 – чл. 31 от ЗСВ, до изм. на КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. и изм. на ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ.
14.3. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 4 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, на Камен Василиев Иванов - съдия в Апелативен съд - София, крайна оценка за периода, в който е заемал длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.
14.4. Внася предложенията в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 20.09.2018 г. за разглеждане и произнасяне.
15. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Неделина Евгениева Маринова - Парашкевова - съдия в Районен съд - Варна.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Неделина Евгениева Маринова - Парашкевова - съдия в Районен съд - Варна.
16. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Йоана Николаева Вангелова - съдия в Районен съд - Варна.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йоана Николаева Вангелова - съдия в Районен съд - Варна.
17. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Пламен Петев Танев - съдия в Районен съд – Варна.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Петев Танев - съдия в Районен съд - Варна.
18. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Илина Венциславова Джукова - младши съдия в Окръжен съд - Велико Търново.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Илина Венциславова Джукова - младши съдия в Окръжен съд - Велико Търново.
19. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Богдан Русев Русев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Богдан Русев Русев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
20. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Невена Пламенова Великова - съдия в Районен съд – Сливница.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Невена Пламенова Великова - съдия в Районен съд – Сливница.
21. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Радина Василева Хаджикирева – съдия в Районен съд – Свиленград.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радина Василева Хаджикирева - съдия в Районен съд – Свиленград.
22. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Магдалена Георгиева Татарева – съдия в Районен съд – Панагюрище.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Магдалена Георгиева Татарева - съдия в Районен съд – Панагюрище.
23. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Николай Диянов Голчев - съдия в Районен съд - Пловдив.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Диянов Голчев - съдия в Районен съд - Пловдив.
24. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Поля Петрова Сакутова - съдия в Районен съд - Пловдив.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Поля Петрова Сакутова - съдия в Районен съд - Пловдив.
25. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Мария Ангелова Ненова – съдия в Районен съд – Пазарджик.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Ангелова Ненова - съдия в Районен съд – Пазарджик.
26. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Георги Росенов Гетов - съдия в Районен съд - Пловдив.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Росенов Гетов - съдия в Районен съд - Пловдив.
27. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Албена Георгиева Александрова - Миронова - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Лом, с ранг „съдия в АС”.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Албена Георгиева Александрова - Миронова - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Лом, с ранг „съдия в АС”.
28. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Златина Пламенова Личева - Денева - съдия в Районен съд - Горна Оряховица, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Златина Пламенова Личева - Денева - съдия в Районен съд - Горна Оряховица, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
29. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Васил Анастасов Анастасов - съдия в Окръжен съд - Ловеч, с ранг „съдия в АС”.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васил Анастасов Анастасов - съдия в Окръжен съд - Ловеч, с ранг „съдия в АС”.
30. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Доротея Петкова Янкова - съдия в Районен съд - Елхово, с ранг „съдия в ОС”.
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Доротея Петкова Янкова - съдия в Районен съд - Елхово, с ранг „съдия в ОС”.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Свиленов Стоянов - съдия в Районен съд - Варна на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галя Иванова Митева - съдия в Районен съд - Добрич, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Антон Николаев Урумов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Величка Велева Маринкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Стоименов Николов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Иванов Гунчев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Евгени Мирославов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд - Несебър, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даниела Петрова Попова - съдия в Софийски районен съд , с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стефка Тодорова Михайлова - Маринова - съдия в Окръжен съд - Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

40. ОТНОСНО: Предложение за откриване на процедура за преместване на 15 (петнадесет) съдии от районни съдилища, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, в Софийския районен съд – Гражданско отделение (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. Открива процедура за преназначаване на 15 /петнадесет/ съдии по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ в Софийския районен съд, Гражданско отделение, от районни съдилища и за брой длъжности, както следва:
3 бр. щатни длъжности „съдия“ от Районен съд – Пловдив;
2 бр.щатни длъжности „съдия“ от Районен съд – Бургас;
2 бр. щатни длъжности „съдия“ от Районен съд – Враца;
2 бр. щатни длъжности „съдия“ от Районен съд – Сливен;
1 бр. щатна длъжност „съдия“ от Районен съд – Плевен;
1 бр. щатна длъжност „съдия“ от Районен съд – Своге;
1 бр. щатна длъжност „съдия“ от Районен съд – Благоевград;
1 бр. щатна длъжност „съдия“ от Районен съд – Червен бряг;
1 бр. щатна длъжност „съдия“ от Районен съд – Свищов;
1 бр. щатна длъжност „съдия“ от Районен съд – Свиленград.
40.2. Указва на административните ръководители на органите на съдебна власт по т. 40.1., че следва надлежно /с отразяване на дата и полагане на подпис от съответния съдия/ да уведомят съдиите в тях, за решението на СК към ВСС и за възможността в 7-дневен срок от получаването му да подадат заявления с мотиви за преназначаване по реда на чл.194 ал.1 ЗСВ, за Софийския районен съд, Гражданско отделение.
Мотиви: Предложението за откриване на процедура по реда на чл.194 ал.1 ЗСВ – за преназначаване на магистрати в Софийския районен съд, Гражданско отделение, от районни съдилища, чиято натовареност е под средната за страната, е продиктувано от необходимостта за оптимизиране на преразпределението на щатната численост съобразно степента на натовареност на отделните органи на съдебна власт. Процедурата по чл.194 ал.1 ЗСВ се явява един от възможните законово установени механизми за регулиране на човешкия ресурс в съдебната система с оглед степента на натовареност.
В случая, Софийският районен съд (СРС) разглежда 27% или близо 1/3 от делата на районните съдилища. Функционира в условия на свръхнатовареност и недостатъчно кадрово осигуряване. Към 31.12.2017 г. щатната численост наброява общо 194 съдии (при 188 за 2016 г. и 175 за 2015 г.), разпределени в четири отделения – наказателно и три граждански. През 2017 г. в СРС са разгледани 123 713 граждански дела, като техният брой се е увеличил спрямо 2016 г. с 20%. Средната натовареност по щат по брой постъпили дела за страната за 2017 г. е 39,79 броя дела месечно на един съдия, а в СРС - 47,58 бр. постъпили дела месечно на един съдия. На практика, за да се изравни СРС, ГО, по натовареност по щат с останалите районни съдилища в страната /средна натовареност/, е необходимо разкриването на поне още 80 щатни длъжности „съдия“. Ограниченията в бюджетното финансиране правят предприемането на подобна стъпка невъзможно, поради което освен изчерпване на възможността за разкриване на нови щатни длъжности и трансформиране на незаети в други, ниско натоварени органи на съдебната власт, друг ефективен механизъм за справяне с проблема за неравномерната натовареност на СРС е и откриване на процедура за преместване на съдии по реда на чл.194 ал.1 ЗСВ в СРС от други районни съдилища, които са със степен на натовареност под средната за страната. Възприетият от комисията критерий е степента на натовареност да не надвишава след закриването на длъжността 55 броя дела месечно на един съдия, както и да не се разглеждат заявления на съдии, идващи от районни съдилища с щатна численост не по-малка от 2 съдии.
Тук следва да се отчете и факта, че доколкото районният съд е първоинстанционен съд и попълването на съдийския състав е единствено чрез конкурси за младши съдии и конкурси за първоначално назначаване /последните са със силно ограничен ефект предвид разпоредбата на чл.178 ал.1 ЗСВ, предвиждаща, че до 10% от броя на незаетите длъжности могат да се обявят за „външен“ конкурс/, то кариерното израстване на колегите /вкл.и при използване на института на „командироване“/ е фактор, който поставя с голяма острота проблема за своевременното попълване на незаетите длъжности.
На основание решение по т. 1.1., протокол № 16/30.05.2018 г. на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, бе извършено предварително проучване за желаещите да се преместят по реда на чл.194 ал.1 ЗСВ магистрати в определен от комисията срок. След анализ на представените заявления, от общо подадени 22 бр.заявления, както и на данните за натовареността, броя на съдиите и специализацията на делата в органите на съдебна власт, от които идват кандидатите, комисията извърши подбор и прие, че е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл.194 ал.1 ЗСВ от посочените в диспозитива на решението районни съдилища.
Тълкуването на разпоредбата на чл.194 ал.1 ЗСВ и съответното приложение на разпоредбите от приетите с решение на ВСС по протокол № 4 от 31.01. 2013 г. Правила за преместване по реда на чл.194 ЗСВ, позволява да се приеме, че Комисията следва да предложи на СК на ВСС да приеме решение за откриване на процедура за преместване и решение за указване на административните ръководители да уведомят в 7-дневен срок магистратите от съответния орган на съдебна власт за възможността да подадат заявления, след становище на КАК при СК на ВСС.
41. ОТНОСНО: Проект на решение относно обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. Приема обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г., представена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт.
41.2. Обобщената информация да се публикува на интернет-страницата на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.
42. ОТНОСНО: Предложение за съкращаване на 11 (единадесет) свободни щатни длъжности „съдия“ в окръжните съдилища, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ и разкриване на 8 (осем) щатни длъжности „съдия“ в Софийския градски съд и 3 (три) щатни длъжности „съдия“ в Специализирания наказателен съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. Предлага, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 9 /девет/ свободни щатни длъжности „съдия“ в окръжните съдилища, както следва:
1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Перник, считано от 07.11.2018 г.;
1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Хасково;
1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик,
1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Ямбол;
1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Плевен,
2 (две) свободни щатни бройки за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Силистра;
2 (две) свободни щатни бройки за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново;
42.2. Предлага, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет да разкрие, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 6 /шест/ щатни длъжности „съдия“ в Софийски градски съд.
42.3. Предлага, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет да разкрие, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 /две/ щатни длъжности „съдия“ в Специализирания наказателен съд.
42.4. Предлага, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет да разкрие, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ в Апелативния специализирания наказателен съд.
Мотиви: Натовареността на Специализирания наказателен съд /СпНС/ и Софийски градски съд /СГС/ е значително по-висока от натовареността на останалите окръжни съдилища.
Софийският градски съд /СГС/ разглежда 40% от делата, подсъдни на всички окръжни съдилища, като за 2017 г. са разгледани общо 44 970 броя дела, от които 37 942 броя са граждански и търговски дела. Щатната численост на съда към 31.12.2017 г. е 164 бр., от които 124 щ.бр. граждански и търговски съдии и 40 щ.бр. за наказателни съдии. Общо натовареността на съда е над 2,5 пъти над средната за нивото - 22,85 бр. при средна 8,63 бр. Съществен проблем пред съда е високата натовареност на гражданските и търговски съдии, спрямо колегите им от другите съдилища. Гражданските и търговски съдии в СГС са с натовареност 25,50 бр. дела месечно на един съдия при 8,64 бр. средна за нивото или три пъти по-висока. През 2017 г. средната натовареност по щат по постъпили дела за окръжните съдилища е 7,46 бр., а за Софийския градски съд е 15,26 бр. дела месечно на един съдия.
През 2017 г. Специализираният наказателен съд е с натовареност по щат 31,14 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия. Делата за разглеждане в СНС през 2017 г. са 7 099 бр., от които НОХД - 329 бр. (5%) и ЧНД – 6 770 бр. (95%). През 2017 г. в съда са постъпили 204 бр. НОХД, като прибавим и нерешените от предходен период, делата за разглеждане са 329 бр. Разпределени по видове те са: 4 бр. са по Глава I „Престъпления против републиката“, от които 3бр. по чл. 108а НК – Тероризъм; 6 бр. са по Глава II „Престъпления против личността“, 32 бр. по Глава V „Престъпления против собствеността“ (от тях 26 бр. са по чл. 214, ал. 2 НК – Квалифицирани състави на изнудване), 3 бр. по Глава VI „Престъпления против стопанството“; 1 бр. данъчно престъпления; 9 бр. по Глава VIII „Престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации“ (чл. 280, ал. 2, т. 5 НК Незаконно превеждане през граница), 274 бр. по Глава X „Престъпления против реда и общественото спокойствие“ - по чл. 321 НК – Образуване и ръководене на организирана престъпна група. Тези дела са се увеличили с 47% спрямо миналата 2016 г. Средната натовареност на един съдия от Специализирания наказателен съд по брой НОХД дела е 1,44 бр. месечно при средна за нивото – 1,10 бр.
През 2017 г. съдиите от СпНС са разгледали 6 770 бр. частни наказателни дела, половината, от които са за произнасяне по ЗСРС – 3044 бр., останалите са за съдебен контрол в досъдебното производство – по чл. 61, ал. 3 и ал. 5 от НПК, по чл. 64 и чл. 65 от НПК, по чл. 68, ал. 4 от НПК, по чл. 72 от НПК, по чл. 111, ал. 2 от НПК, по чл. 141а от НПК, по чл. 161 от НПК, по чл. 164 от НПК, по чл. 165 от НПК, по чл. 222 и чл. 223 от НПК, по чл. 243 от НПК, по чл. 244, ал. 5 НПК, по чл. 368 НПК (след 2013 година) и др., както и производства по чл. 23-25 и чл. 27 от НК
През 2017 г. средната натовареност по щат по постъпили дела за окръжните съдилища е 7,46 бр., а за СНС – 30,51 бр.
Към настоящия момент в Специализирания наказателен съд работят 19 съдии, включително административен ръководител и трима заместник-административни ръководители.
След анализ на данните за натовареността в окръжните съдилища, комисията прие, че е налице възможност за съкращаване на свободни щатни длъжности в следните окръжни съдилища:
1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Перник;
Натовареност по щат на ОС-Перник – 6,85 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия при средна за страната 8,63 бр. Структурата на делата за разглеждане в ОС-Перник за 2017 г. е следната: граждански дела – 1 007 бр. (ГД I инстанция – 136 бр., ЧГД – 42 бр., ВГД – 450 бр., ЧГД II инстанция – 240 бр., търговски дела – 105 бр. и фирмени дела – 34 бр.) и наказателни – 390 бр. (НОХД – 37 бр., ЧНД I инстанция – 175 бр., ЧНД разпити – 14 бр., ВНД – 77 бр., ЧНД II инстанция – 86 бр., АНХД – 1 бр.).
Натовареност по щат към брой дела за разглеждане на ОС-Перник след съкращаване на 1 щ. бр. – 7,28 бр. дела месечно на един съдия при средна за страната 8,79 бр.
1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Хасково;
Натовареност по щат на ОС-Хасково – 9,19 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия при средна за страната 8,63 бр. Структурата на делата за разглеждане в ОС-Хасково за 2017 г. е следната: граждански дела – 1 184 бр. (ГД I инстанция – 117 бр., ЧГД – 36 бр., ВГД – 534 бр., ЧГД II инстанция – 251 бр., търговски дела – 215 бр. и фирмени дела – 31 бр.) и наказателни – 912 бр. (НОХД – 106 бр., ЧНД I инстанция – 479 бр., ЧНД разпити – 33 бр., ВНД – 158 бр., ЧНД II инстанция – 135 бр., АНХД – 1 бр.).
Натовареност по щат към брой дела за разглеждане на ОС-Хасково след съкращаване на 1 щ. бр. – 9,70 бр. дела месечно на един съдия при средна за страната 8,79 бр.
1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик;
Натовареност по щат на ОС-Пазарджик – 9,12 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия при средна за страната 8,63 бр. Структурата на делата за разглеждане в ОС-Пазарджик за 2017 г. е следната: граждански дела – 1 334 бр. (ГД I инстанция – 136 бр., ЧГД – 21 бр., ВГД – 528 бр., ЧГД II инстанция – 279 бр., търговски дела – 302 бр. и фирмени дела – 68 бр.) и наказателни – 963 бр. (НОХД – 114 бр., ЧНД I инстанция – 519 бр., ЧНД разпити – 50 бр., ВНД – 175 бр., ЧНД II инстанция – 101 бр., АНХД – 4 бр.).
Натовареност по щат към брой дела за разглеждане на ОС-Пазарджик след съкращаване на 1 щ. бр. – 9,57 бр. дела месечно на един съдия при средна за страната 8,79 бр.
1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Ямбол;
Натовареност по щат на ОС-Ямбол – 6,74 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия при средна за страната 8,63 бр. Структурата на делата за разглеждане в ОС-Ямбол за 2017 г. е следната: граждански дела – 621 бр. (ГД I инстанция – 89 бр., ЧГД – 14 бр., ВГД – 232 бр., ЧГД II инстанция – 129 бр., търговски дела – 136 бр. и фирмени дела – 21 бр.) и наказателни – 430 бр. (НОХД – 67 бр., ЧНД I инстанция – 132 бр., ЧНД разпити – 20 бр., ВНД – 109 бр., ЧНД II инстанция – 98 бр., АНХД – 4 бр.).
Натовареност по щат към брой дела за разглеждане на ОС-Ямбол след съкращаване на 1 щ. бр. – 7,30 бр. дела месечно на един съдия при средна за страната 8,79 бр.
1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Плевен;
Натовареност по щат на ОС-Плевен – 9,27 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия при средна за страната 8,63 бр. Структурата на делата за разглеждане в ОС-Плевен за 2017 г. е следната: граждански дела – 1 539 бр. (ГД I инстанция – 182 бр., ЧГД – 17 бр., ВГД – 555 бр., ЧГД II инстанция – 322 бр., търговски дела – 341 бр. и фирмени дела – 122 бр.) и наказателни – 1577 бр. (НОХД – 126 бр., ЧНД I инстанция – 965 бр., ЧНД разпити – 55 бр., ВНД – 213 бр., ЧНД II инстанция – 218 бр.).
Натовареност по щат към брой дела за разглеждане на ОС-Плевен след съкращаване на 1 щ. бр. – 9,62 бр. дела месечно на един съдия при средна за страната 8,79 бр.
2 (две) свободни щатни бройки за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Силистра;
Натовареност по щат на ОС-Силистра – 7,22 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия при средна за страната 8,63 бр. Структурата на делата за разглеждане в ОС-Силистра за 2017 г. е следната: граждански дела – 643 бр. (ГД I инстанция – 80 бр., ЧГД – 24 бр., ВГД – 248 бр., ЧГД II инстанция – 146 бр., търговски дела – 129 бр. и фирмени дела – 16 бр.) и наказателни – 396 бр. (НОХД – 56 бр., ЧНД I инстанция – 207 бр., ЧНД разпити – 4 бр., ВНД – 58 бр., ЧНД II инстанция – 66 бр., АНХД – 5 бр.).
Натовареност по щат към брой дела за разглеждане на ОС-Силистра след съкращаване на 2 щ. бр. – 8,66 бр. дела месечно на един съдия при средна за страната 8,79 бр.
2 (две) свободни щатни бройки за длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново;
Натовареност по щат на ОС-Велико Търново – 8,36 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия при средна за страната 8,63 бр. Структурата на делата за разглеждане в ОС-Велико Търново за 2017 г. е следната: граждански дела – 1 563 бр. (ГД I инстанция – 182 бр., ЧГД – 25 бр., ВГД – 614 бр., ЧГД II инстанция – 367 бр., търговски дела – 331 бр. и фирмени дела – 44 бр.) и наказателни – 643 бр. (НОХД – 63 бр., ЧНД I инстанция – 284 бр., ЧНД разпити – 28 бр., ВНД – 102 бр., ЧНД II инстанция – 164 бр., АНХД – 2 бр.).
Натовареност по щат към брой дела за разглеждане на ОС-Велико Търново след съкращаване на 2 щ. бр. – 9,19 бр. дела месечно на един съдия при средна за страната 8,79 бр.
43. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд – Свищов относно прекратяване командироването в Софийския районен съд на Мария Станчева Димитрова – съдия в Районен съд – Свищов (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Оставя без уважение направеното предложение от административния ръководител на Районен съд - Свищов относно прекратяване командироването на съдия Мария Станчева Димитрова в Гражданско отделение на Софийски районен съд.
Мотиви: С оглед данните в Анализа за натовареността на съдилищата през 2017 г., приет от СК на ВСС с решение по Протокол № 17/29.05.2018 г. на основание чл. 30, ал. 5, т. 12 от ЗСВ, натовареността по щат в Районен съд – Свищов по брой дела за разглеждане е 41,38, а за Софийски районен съд 64,69, при средна за страната 46,06. Действителната натовареност на Районен съд - Свищов е 55,17 брой дела за разглеждане, при 79,39 брой дела в СРС, при средна за страната 53,05. Ползвайки тези данни, за да вземе решението си, Комисията от една страна взе предвид ниската натовареност на този орган, а от друга и предходното си решение по т. 1. за откриване процедура по чл. 194, ал. 1 ЗСВ за преместване на 1 бр. щатна длъжност „съдия“ от Районен съд – Свищов в Софийски районен съд.
44. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд – Пещера и административния ръководител на Окръжен съд – Пазарджик относно прекратяване командироването в Софийския районен съд на съдия Лилия Терзиева – Владимирова (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Прекратява командироването в Софийски районен съд на Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова, съдия в Районен съд – Пещера.
Мотиви: Районен съд – Пещера е с висока натовареност, значително над средната. Там в момента работят само 3 магистрати.
Вземайки предвид данните в Анализа за натовареността на съдилищата през 2017 г., приет от СК на ВСС с решение по Протокол № 17/29.05.2018 г., действителната натовареност на Районен съд - Пещера е 77,60 брой дела за разглеждане, при 53,05 брой дела средно за районните съдилища. Тази свръхнатовареност на съдиите в Районен съд – Пещера, мотивира необходимост от допълнително кадрово обезпечаване в този орган. Това може да се осъществи при прекратяване командироването на съдия Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова в Софийски районен съд. Всичко това, е основание Съдийската колегия да упражни правомощието си по чл. 30, ал. 5, т. 18 от ЗСВ, за прекратяване на командироването на съдия Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова в Софийски районен съд.
45. ОТНОСНО: Декларация на съдиите от Софийския районен съд,
вх. № ВСС-9202/16.07.2018 г. (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Декларация на съдиите от Софийския районен съд.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

46. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Мариета Неделчева – и. ф. председател на Специализирания наказателен съд и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, от участието в 24-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 23 – 25.05.2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.)
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
46.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Мариета Неделчева – и.ф. председател на Специализирания наказателен съд и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, от участието ? в 24 - та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 23-25.05.2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
46.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС в раздел „Международна дейност“ – „Доклади, анализи и решения“- „Доклади от международни срещи“ и в раздел „Международна дейност - Международно сътрудничество - Международни организации - Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела - Доклади от международни участия на членове на мрежата“.
47. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела от участие в 70-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 25 – 26.06.2018 г. в гр. София (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/24.07.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

47.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела от участие в 70-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 25-26.06.2018 г., в гр. София.
47.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС, както следва:
- Доклад от националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела от участие в 70-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 25-26.06.2018 г., в гр. София – в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“ и Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
48. ОТНОСНО: Проект на решение по кандидатури на съдии за участие в процедура на Европейската комисия (ЕК) за подбор на командировани национални експерти (КНЕ) в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-B-2, с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните работи (МВнР) - 19.09.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. ОДОБРЯВА кандидатурата на Стефан Милев – съдия в Софийски градски съд, Наказателно отделение, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-B-2.
48.2. ВЪЗЛАГА на експертите от дирекция „Mеждународна дейност“ в АВСС да предоставят документите на кандидата на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

49. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за освобождаване на Петя Николаева Колева - Рушанова от длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд и преназначаване на длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

/Решението се съдържа в точка 42 от настоящия протокол/

Закриване на заседанието – 15,05 ч.


ИЗГОТВИЛ: /п/
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска 

 

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Силвия Илиева
Главен секретар на ВСС 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. 

Публикуван на :
19.09.2018г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд