Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи четвърта щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив

19 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, четвърта щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор“ чрез трансформиране на 1 свободна длъжност „прокурор“ от щата на Районна прокуратура – Пловдив в 1 щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

В предложението от административния ръководител на Районна прокуратура – Пловдив трансформирането на щатната бройка е обосновано с необходимостта от по-равномерно разпределение на задълженията на заместник-административните ръководители по подпомагане дейността на административния ръководител по основните надзори и дейности. Посочено е, че за последните три години натовареността на един прокурор е над средната за страната, а именно 1505,7 средна натовареност на един прокурор за 2017 г.; 1607,40 средна натовареност на един прокурор за 2016 г., 1 7543, 80 средна натовареност на един прокурор за 2015 г. и е една от най-високите на ниво районни прокуратури, като е и с много високи показатели за „общ обем прокурорска дейност“ и „среден брой наблюдавани ДП на един прокурор“. Тенденцията за натовареност е запазена и през първото полугодие на 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд