Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира един следовател, петима прокурори и освободи от длъжност трима прокурори, поради подадени оставки

19 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Марина Красимирова Куртева – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол и Емилия Емилова Ганева – прокурор в Районна прокуратура – Перник, като на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ прие комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Георги Викторов Палански – административен ръководител на Районна прокуратура – Мездра, Любен Владимиров Владинов – прокурор в Районна прокуратура – Мездра, Цветанка Валентинова Асенова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград, като на основание чл. 206 от ЗСВ прие комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Емил Траянов Георгиев – прокурор в Софийска градска прокуратура, който придоби статут на несменяемост.

С решение от днес, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подаване на оставка, освободи от заеманата длъжност:

- Росица Симеонова Захариева прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, считано от 20.09.2018 г.;

- Петя Любомирова Пешева-Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от датата на вземане на решението и

- Огнян Илиев Басарболиев – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново. Той бе освободен и от длъжността „прокурор“, считано от 01.10.2018 г.

Главният прокурор на Република България Сотир Цацаров изказа благодарност към Огнян Басарболиев за работата му на всички заемани от него длъжности в системата на прокуратурата в гр. Русе и гр. Велико Търново и заяви, че в следващо заседание на Колегията ще направи предложение за поощряването му.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд