Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
НА 2 НОЕМВРИ 2018 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПИСМЕНИЯТ ИЗПИТ ПО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 36 ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

19 септември 2018 г.

По обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 49/05.12.2017 г. и № 50/12.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 /тридесет и шест/ длъжности „съдия“ в районните съдилища определената чрез жребий с пр. № 24/17.07.2018 г. на Съдийската колегия на ВСС конкурсна комисия  проведе своята първа работна среща, на която се извърши конституиране на поименния й състав, като за председател на комисията бе избрана съдия Любка Андонова – член на КАК.

Комисията определи дата на провеждане на писмения изпит по реда на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ – 02.11.2018 г. от 10.00 часа в сградата на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, зала 107. По време на изпита кандидатите ще развиват писмено отговори на два изтеглени на случаен принцип въпроси, като единият въпрос ще бъде от Конспект за писмен изпит за преместване на длъжността „съдия“ в районен съд /Гражданскоправни науки/, а вторият въпрос ще бъде от Конспект за писмен изпит за преместване на длъжността „съдия“ в районен съд /Наказателноправни науки/, утвърдени с решение на Пленума на ВСС по пр. № 9/22.03.2018 г. и публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Нормативни и вътрешни актове на ВСС“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд