Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС се разпореди за стопанисването на съдебни имоти в София и Варна

20 септември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени решението си по т. 1 от протокол № 16/25.05.2017 г., т. 48, с което е възложено стопанисването на предоставената за управление на Пленума на ВСС част от недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, на административния ръководител – председател на Специализиран наказателен съд. Пленумът възложи стопанисването на предоставената му за управление част от недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се на посочения адрес, на административния ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд.

Решенията са приети на основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл.388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с §83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Те са взети във връзка с писма на и. ф. председател на Специализирания наказателен съд и на административния ръководител на Апелативния специализиран наказателен съд, и в съответствие с приетите принципи за възлагане на правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на съдебната власт, предложение първо „в съдебните палати и /или сгради, ползвани съвместно от няколко съдилища и прокуратури, правото на стопанисване да се възложи на административния ръководител на съответния съд от най-висока инстанция“ от протокол № 39/27.10.2016, т. 38, допълнени с решение по протокол № 6/16.02.2017 г., т. 21 на Пленума на ВСС.  

Пленумът на ВСС възложи на административния ръководител на Районна прокуратура – Варна, стопанисването на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Алеко Константинов“ № 2. Така се предоставя на Районната прокуратура помещение за архив. С решението е допълнено решение по т. 35 от протокол № 9/09.03.2017 г. в раздел I. Област Варна, с което се възлага стопанисването на предоставените за управление на Пленума на ВСС, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Варна.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд