Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да изрази становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството относно имот в град Разлог

20 септември 2018 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост, да изрази становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството относно наличието на отпаднала необходимост за съдебната власт на имот в гр. Разлог, публична държавна собственост.

Имотът - едноетажна сграда, е предоставен за стопанисване на административния ръководител на Районна прокуратура – Разлог. Сградата е построена през 1024 г. и представлява паянтова конструкция, в лошо състояние. Поради това се е наложило прокуратурата да бъде преместена в друга сграда и се очаква решение в тази насока от Общинския съвет на Разлог.

Пленумът на ВСС възложи на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 389 от Закона за съдебната власт, да предприеме съответните действия по отписване на недвижим имот, намиращ се в гр. Плевен. Съдебната власт отдавна няма необходимост от него. Данните за него ще бъдат архивирани в имотния регистър от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“. Действията се предприемат във връзка с осъществена от областния управител на област Пловдив процедура за прекратяване на съсобственост по реда на чл. 45а, ал. 1 от Закона за държавната собственост, между държавата, респективно Висшия съдебен съвет и физическо лице. Имотът представлява жилищна сграда на два етажа.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд