Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отмени решение на ВСС във връзка с първоначалното обучение на кандидати за младши магистрати в НИП

20 септември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени решение на ВСС по протокол № 45/25.10.2012 г., т. 6.1, съгласно което Съветът следва да бъде страна по Договор за първоначално обучение на кандидат за младши съдия/прокурор в Националния институт на правосъдието.

Решението е инициирано с писмо на директора на Националния институт на правосъдието от 28.08.2018 г., в което се посочва, че е безпредметно и нецелесъобразно сключването на договор за уреждане на правоотношения, които са нормативно регламентирани.

Законът за съдебната власт, Кодексът за социално осигуряване, Правилникът за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация, Правилата за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус не поставят изискване за сключване на договор с кандидата за младши магистрат. Правните основания за възникване на тристранните отношения между ВСС, НИП и кандидата са разпоредбите на чл. 249, ал. 1 т. 1, чл. 258, чл. 258а и чл. 258б от ЗСВ, като правата и задълженията в правоотношението произтичат по силата на закона.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд