ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 
26 септември 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Сливница
Кандидат:
- Пламен Дончев Петков - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
*****
2. Предложение относно оптимизиране структурата на районните прокуратури (т. II – т. VII от предложение с изх. № 832/04.07.2018 г. на главния прокурор)
Внася: Главен прокурор

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. Произнасяне по решение на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 1/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Кирил Димитров Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
5. Проект на решение относно Решение № 9815 на ВАС – шесто отделение, по адм. дело № 1476/2018 г. на ВАС, за потвърждаване Решение
№ 2217/20.12.2017 г. на Адм. съд – Бургас, с което се отменя заповед
на административния ръководител на Районна прокуратура – Бургас за обръщане на внимание на Бояна Кузманова – прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

6. Изслушване на Владимир Петров Вълев - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Изслушване на Карамфил Георгиев Темелков - прокурор в Районна прокуратура - Гоце Делчев, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

8. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на главния прокурор за поощряване с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ на Огнян Илиев Басарболиев – административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на главния прокурор за определяне на Таня Недкова Иванова – заместник на административния ръководител – заместник – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново за изпълняващ функциите на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново и обявяване на свободна длъжност „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на главния прокурор за определяне на Десислава Иванова Стоименова – административен ръководител на Районна прокуратура – град Ихтиман, за изпълняващ функциите на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – град Ихтиман.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект за решение по молбата на Вилен Стефан Мичев – заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна за освобождаването му от тази длъжност и назначаване като прокурор в Апелативна прокуратура – Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект за решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Варна за назначаването на Иван Колев Тодоров – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна на длъжността заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по молбата на Лилия Цветанова Маринова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1 , т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по заявлението на Георги Цветанов Крумов за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура - София, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ихтиман.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на Иван Николов Кирков - административен ръководител на Районна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Варна за повишаване на Даниела Димитрова Петрова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура - Сливен за повишаване на майор Даниел Иванов Геров - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура - Сливен, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Варна за повишаване на Станислав Желязков Станев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Варна за повишаване на Димитричка Ганчева Димитрова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Варна за повишаване на Евгения Петкова Томова - прокурор в Районна прокуратура - Варна, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив за повишаване на Стоян Димитров Павлов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Левски за повишаване на Мая Сашкова Тончева - прокурор в Районна прокуратура - Левски, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Хасково за повишаване на Мирослав Стоев Кръстев - прокурор в Районна прокуратура - Хасково, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на Димитър Илиев Илиев - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, за повишаване на място в
по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Добрич за повишаване на Свилена Иванова Костова - прокурор в Окръжна прокуратура - Добрич, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Дупница за повишаване на Анета Кирилова Стоева - заместник на административния ръководител на Районна прокуратура - Дупница, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на Мая Христова Големанова - прокурор в Районна прокуратура – Монтана, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
21 септември 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд