Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС върна на административния ръководител на Софийския районен съд дисциплинарна преписка срещу съдия Даниела Тошева за налагане на наказание

25 септември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 9 гласа „за“ и 4 „против“ на основание чл. 314, ал. 6, във връзка с ал. 1 от Закона за съдебната власт намери, че няма основание да наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от ЗСВ на Даниела Красимирова Тошева – съдия в Софийския районен съд, поради което върна преписката на административния ръководител.

С връщане на дисциплинарното производство, Съдийската колегия дава възможност на административния ръководител на Софийския районен съд, да наложи дисциплинарно наказание по т. 308, ал. 1, т. 1 „забележка“, което е извън правомощията на СК.  

Дисциплинарното производство срещу съдия Тошева е образувано по предложение на изпълняващия функциите „председател“ на Софийския районен съд за дисциплинарни нарушения, изразяващи се в нарушаване на законоустановени срокове при изготвянето на съдебни актове.

Тричленният дисциплинарен състав по делото предложи Съдийската колегия да прекрати производството като не ѝ наложи дисциплинарно наказание. С гласуване в предходно заседание Съдийската колегия не прие това предложение на дисциплинарния състав.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд