Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Серафимка Мадолева – съдия в Административен съд - Благоевград

25 септември 2018 година

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 303, ал. 2, б. „а“ от ЗСВ поощри Серафимка Тодорова Мадолева – съдия в Административен съд – Благоевград, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Колегията освободи Серафимка Мадолева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Благоевград, считано от 05.10.2018 г.

Отличието се връчва по предложение на Мария Тодорова – административен ръководител на Административен съд – Благоевград, във връзка с предстоящото освобождаване от длъжност, поради пенсиониране на съдия Мадолева. Предложението е мотивирано с дългогодишния юридически стаж – 41 години, от които над 23 години в съдебната система, както и с проявения от нея висок професионализъм, водещ до трайни положителни резултати в служебната работа. Пример за това е последното периодично атестиране на магистрата, при което е определена комплексна оценка „много добра“ с максималните 100 точки – „изключително изпълнение на работата“. Отбелязан е приносът на съдия Мадолева за развитието на Административен съд – Благоевград, както и за увеличаване на доверието на гражданите в съдебната система. Посочва се, че работата ѝ е се характеризира с отлични организационни способности, постигнати трайни положителни резултати, с безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и висок професионализъм.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд